2018 Exhibitions

For the Love of Art 

VIEW EXHIBITION ALBUM

Data e ekspozitës: 26 Tetor - 02 Dhjetor 2018

Kjo është ekspozita e fundit e Galerisë KAE për vitin 2018! Ishte një vit i mrekullueshëm dhe ne po festojmë dashurinë tonë për artin! Artistët u inkurajuan që të paraqisnin veprat e tyre të preferuara që ata kishin krijuar. Kjo është ekspozita më e larmishme që galeria ka pasur deri tani pasi që ajo ka lloje të ndryshme të pikturave, vizatimeve, skulpturave, fotografisë dhe mediave të përziera. Veprat artistike pasqyrojnë çështje të ndryshme që artistët kanë zgjedhur të i shtjellojnë.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: October 26 – December 02, 2018

This is the KAE Gallery’s last exhibition of 2018! Its been a great year and we are celebrating our love for art! Artists were encouraged to submit their favorite artwork that they’ve created. This is the most diverse exhibition that the gallery has had yet because it has different kinds of paintings, drawings, sculptures, photography, and mixed media. The artworks reflect different subject matters that the artists have chosen.


Capturing the City of Mitrovica 

WebPoster.jpg

Data e ekspozitës: 9 Shtator - 07 Tetor 2018

Nga fakti se gjatë Luftës së Parë Botërore Kosova ishte e ndarë në dy zona të pushtimit, atë italian, bullgar dhe austro-hungarez. Mitrovica bënte pjesë në zonën austro-hungareze. Qëllimi i kësaj ekspozite është prezantimi i imazheve që pasqyrojnë gjendjen social ekonomike dhe kulturore të qytetit me rrethinë gjate viteve të lartcekura. Ekspozita paraqet imazhe të qytetit të Mitrovicës, si lagje, rrugë, shkolla dhe objekte të ndryshme.

Fotot e prezantuara janë kryesisht fotografi të cilat janë shkrepur nga ushtarë dhe oficer austriak, si dhe janë burim nga arkivi digjital i Vjenës të dhuruara nga studiuesi Fahri Avdiu. Kujtojmë se gjatë viteve të pushtimit austro-hungarez popullsia shqiptare e këtyre zonave gëzonte disa liri si përfshirja e shqiptare në administratën publike, hapja e shkollave shqipe si dhe përdorimi i simboleve kombëtare.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: September 9 – October 07, 2018

The Kosovo Art Exchange Gallery is pleased to partner with the Muzeu i Mitrovicës (Museum of Mitrovica) to present their collection of photographs capturing the historic scenes of everyday life in Mitrovica during the early 20th century. During World War I Kosovo was divided into two occupied areas, the Bulgarian occupation and the Austro-Hungarian occupation. Mitrovica was part of the Austro-Hungarian occupation. The images in this exhibition reflect the social, economic, and cultural condition of the city with its surrounding landscape during this time period.

The exhibition presents images of Mitrovica with its daily social life depicting craftsmanship, neighborhoods, streets, schools, and various architectures. The photos displayed are predominately taken by soldiers and Austrian officers. In addition, some of the sources of these images come from the Vienna digital archives which were donated by the researcher Fahri Avdiu. During the Austro-Hungarian occupation of Kosovo, the Albanian community of Mitrovica had some privileges such as the involvement in public administration, the opening of Albanian schools, and the use of national symbols.


September City Sights 

webPoster.jpg

Data e ekspozitës: 9 Shtator - 30 Shtator 2018

Krenaria për qytetin. Gjithkush e ka atë. Ku jeton? Galeria Kosovo Art Exhange u kërkoi fotografëve të ndanin me ne pamjet e tyre të qyteteve. Ashtu siç njerëzit kanë personalitete e tyre të ndryshme, ashtu janë edhe qytetet ku ata jetojnë.

Kjo ekspozitë feston disa nga qytetet e Kosovës: Prishtinën, Prizrenin dhe natyrisht qytetin e Mitrovicës.

Njoftohuni me jurinë: Nora Prekazi Hoti (Kosovare)

Artistët: Rilind Sadiku, Šehida Miftari, Yllka Fetahaj dhe Kushtrim Hoti.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: September 9 – September 30, 2018

City pride. Everyone has it. Where do you live? The Kosovo Art Exchange Gallery asked photographers to share their city sights. Just as people have different personalities, so do the cities they live in. This exhibition celebrates some of the cities of Kosovo: Prishtina, Prizren, and of course the city of Mitrovica. 

Meet the Juror: Nora Prekazi Hoti (Kosovar) 

Artists: Rilind Sadiku, Šehida Miftari, Yllka Fetahaj and Kushtrim Hoti.


Infinite Imagination: Create by Recreating

webPoster.jpg

Sa e pafund është imagjinata? Së bashku, GreenFest 8 dhe Galeria KAE shfaqin artin e krijuar nga RI-krijimi me objekte të gjetura dhe materiale të riciklueshme. Zbuloni se si arti është pafundësisht i pakufishëm. Kjo ekspozitë pa juri është shumë qejf pasi që ekspozon veprat e artit 2D dhe 3D. 

Data e ekspozitës: Gusht 2018
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: August 2018

How unlimited is the imagination? Together GreenFest 8 and the KAE Gallery shows art created by RE-creating with found objects and recyclable materials. Discover how art is infinitely boundless. This non-juried exhibition is playful as it exhibits 2D and 3D artworks.


Color: The Eye Candy of Art

View Exhibition Album

Data e ekspozitës: 22 qershor - 05 gusht 2018

Ngjyra është një nga elementët më të fuqishëm që përdoret në art. Ajo ngjall emocion mënyrën të njetë mënyrë  sikur se akordet muzikore që godasin zemrën. Ngjyra mund të jetë dramatike ose delikate, mund të komunikojë energji ose heshtje, por sido që të jetë, është si karamele për sytë. Kjo ekspozitë feston fuqinë e ngjyrës që përdoret në të gjitha mediumet. 

Njoftohuni me jurinë: Lynn Aldrich (Amerikane)

Artistët: Yllka Fetahaj, Emine Gërguri, Vesa Govori - Hapçiu, Qendrim Hoxhaj, Vlora Ismaili, Edita Krasniqi, Šehida Miftari,  Zvonko Pavlicic, Hana Potera, Mirjeta Qehaja, Rilind Sadiku, Halil Xhafa.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: June 22 – August 05, 2018

Color is one of the most powerful elements used in art. It evokes emotion the way some musical chords strike the heart. Color can be dramatic or subtle, it can communicate energy or silence but either way, it is like candy for the eyes. This exhibition celebrates the power of color used in all mediums.

Meet the Juror: Lynn Aldrich (American

Artists: Yllka Fetahaj, Emine Gërguri, Vesa Govori - Hapçiu, Qendrim Hoxhaj, Vlora Ismaili, Edita Krasniqi, Šehida Miftari,  Zvonko Pavlicic, Hana Potera, Mirjeta Qehaja, Rilind Sadiku, Halil Xhafa.


Kosovo Leadership Academy: Environmental Design Initiative 2018

webPoster.jpg

Data e ekspozitës: 15 maj - 10 qershor 2018

Si pjesë e misionit të saj për t'i shërbyer studentëve dhe për të pasur partneritet me institucionet lokale të arsimit, Galeria KAE ka nderin që të mbajë ekspozitën e parë të  Akademisë së Lidershipit në Kosovë: Environmental Design Initiative 2018. Kjo do të jetë një mundësi që komuniteti jonë të i ekspozohet udhëheqësve të ardhshëm të Kosovës. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition date: May 15 – June 10, 2018

As part of its mission to serve students and collaborate in partnerships with local educational institutions, the KAE Gallery is thrilled to host the Kosovo Leadership Academy's first exhibition: Environmental Design Initiative 2018. This will be an opportunity for the community to be exposed to some of Kosovo's future leaders. 


Solivagant: Art by Shend Stavileci

evite-Shend01.jpg

View Exhibition Album

Datat e ekspozitës: 09 Mars - 29 Prill, 2018

Solivagant: Një emër në anglisht që do të thotë bredhës i vetmuar. Artistët shpesh jetojnë dhe krijojnë në botën e tyre. Udhëtimi artistik i krijimtarisë së artistëve mund të jetë një udhëtim që shkon në drejtime te pa planifikuara, të pa parashikueshme por që përsëri zgjedhin të mos ndryshojnë asgjë. Ne duam të ndajmë udhëtimin vizual dhe kreativ të një artisti, me tërë botën.

Juria Dida Parrott tha:
"Këto vepra janë shumë të fuqishme, shpesh të nxitura nga hapësira të guximshme të sheshta dhe ngjyra të forta. Animacionet flasin për audiencën universale. Emocionet transmetohen, mesazhe të forta dhe delikate, ofrojnë një interes përmes trupit te veprave. Në vecanti më tërheq vajza e re në maskën blu, përderisa duart e saj fshehin buzëqeshjen e saj dhe kjo më shpie mua në gëzimin e saj. "
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Solivant: an English noun meaning solitary wanderer. The artist often lives and creates in their own world. The artist's journey of creativity is can be one that travels in directions they do not plan, cannot predict but would not choose to change. The KAE Gallery is proud to exhibit Shend Stavileci as its first solo show artist in his first solo exhibitions.

Juror Dida Parrott said:
"These works are very powerful, often driven by the bold flat spaces and intense colors.  They have an anime and street art feel which speaks to the universal audience.  The emotions come through and the messages, both strong and subtle, provide an interest through the body of works.  I am particularly drawn to the young girl in the blue mask as her hands hide her smile and that draws me in to her joy."


Projekti i fotografive New Born / New Born Photography Project

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 2018

Për të festuar dhjetëvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Galeria e KAE do të krijojë projektin e saj të dytë gjigantit me selfies! Këtë herë ne duam fotot e juaja (dhe miqëve tuaj) me skulpturën e famshme të New Born! Dërgimi është falas, lehtë peër tu bërë dhe e hapur për artistë dhe jo artistë. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
To celebrate the 10th anniversary of Kosovo's declaration of independence, the KAE Gallery will create its second giant selfie project! This time we want photos of you (and your friends) with the famous New Born sculpture! Submission is free, easy, and open to artists and NON-artists alike.

Submissions from: Duane DeJong, Elizabeth DeLarme, Ermira B Gashi, Leonora Imeri, Steve Padgett, Cassy Padilla, Eni Sulejmani, Diane Treat, Laura Brahimi, Betim Thaçi, Sehida Miftari, Ylli Arifi and Riga Arifi

Submissions from: Duane DeJong, Elizabeth DeLarme, Ermira B Gashi, Leonora Imeri, Steve Padgett, Cassy Padilla, Eni Sulejmani, Diane Treat, Laura Brahimi, Betim Thaçi, Sehida Miftari, Ylli Arifi and Riga Arifi


Escape to Landscapes

evite-Escape-to-LandscapesNEW.jpg

View exhibition album

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 25 Shkurt, 2018

Peisazhet në rajonin e Ballkanit janë ndër më të bukurat. Duke filluar prej maleve e deri tek plazhet. Nga fshatrat  e deri tek qytetet e mëdha. Galeria KAE fillon vitin e ri me ekspozitën e saj të parë për  vitin 2018 që paraqet imazhe të frymëzuara nga peisazhet.

Artistët: Arbresha Gashi, Renea Begolli, Fjolla Çunaku, Argenita Fetahu, Emine Gërguri, Šehida Miftari, Shkurte Ramushi, Rilind Sadiku, Shend Stavileci, dhe Qendrim Hoxhaj.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: 02 February - 25 February, 2018

The landscape of the Balkans are some of the most beautiful. From mountains to beaches. From villages to big cities. The KAE Gallery starts the new year with its first 2018 exhibition celebrating images that are inspired by landscapes. 

Artists : Arbresha Gashi, Renea Begolli, Fjolla Çunaku, Argenita Fetahu, Emine Gërguri, Šehida Miftari, Shkurte Ramushi, Rilind Sadiku, Shend Stavileci, dhe Qendrim Hoxhaj.