Back to All Events

Registration Open: Let's Talk! KIDS


Event_SizeApr2018.jpg

Program bashkëbisedues në anglisht duke përdorur artin për të praktikuar mbiemra dhe ndajfolje në bideda të dobishme dhe argëtuese. Hapërsira është e kufizuar për grupe të vogla.

We use art to practice adjectives and adverbs in fun and useful conversations. It is a great chance to hear and practice with the American teacher. This is open to all levels of English proficiency.  Register now HERE