Color: The Eye Candy of Art Exhibition Artists and Works

 

Holokausti ( Best in Show , 2018) Oil on canvas/Mixed medium NFS (Not for Sale)

Holokausti (Best in Show, 2018)
Oil on canvas/Mixed medium
NFS (Not for Sale)

Mirjeta Qehaja

Mirjeta Qehaja was born in Gjakova, she finished elementary school and gymnasium in Gjakova. Impressed by the field of art, society, sociological problems and Kosovo daily lifestyle she decides to study at the faculty of arts, namely in painting branch in 2014. With this journey started new life for the world of art and a lifelong life as a student for Mirjeta in Pristina as well. This helps Mirjeta to temper into the field she has chosen and treat the social life and the beauty that it brings starting from love, romance, nature, illusions and other spiritual beauty which she best knows to express in painting.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Mirjeta Qehaja e lindur ne Gjakove, shkollen fillore dhe Gjimnazin e kreu ne Gjakove. E impresionuar nga fusha e artit, shoqeria, problemet sociologjike dhe perditshmerise kosovare vendos te studioje ne fakultetin e arteve, gjegjesisht dega pikture ne vitin 2014. Rrugetim ky qe nise nje jete te re si per boten e artit po ashtu edhe nje jete tepavarur si studente ne Prishtine. Kjo e ndihmon ta kalise Mirjeten ehde me fort ne fushen te cilen ajo ka zgjedhur per te trajtuar jeten shoqerore dhe te bukurat qe sjell ajo duke filluar nga dashuria, romantizmi, natyra, iluzionet dhe bukuri te tjera frymore te cilat ajo me se miri di ti shprehe ne piktur.

 
Light and Color (2018) Photography 10€

Light and Color (2018)
Photography
10€

Cover the Face (2018) Photography 10 €

Cover the Face (2018)
Photography
10 €

Rilind Sadiku

Beginning as an untrained artist, Rilind Sadiku strives to understand the way nature and the real world works. He tries to understand the essence of things around him and uses sketches and paintings to express what he sees and how he feels. After starting architecture school, Rilind learned the design process and started to see things in a more abstract way. This allowed him to understand how he could change and improve things around him. Understanding these things were not as simple as they looked in the beginning, but it took him a lot of time to find the balance between abstract and concrete ideas.

Rilind uses many methods and tools to help him grasp these concepts, and found photography to be one of the best ways to capture reality in time. Once the image is printed, he reflects on the images and takes in the information and feelings from those images which helps him to see things in a different way. This is the reason why he loves to shoot black and white images; it leaves out all the unnecessary information and focuses on the essence of things and feelings

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Duke filluar si një artist i pa trajnuar, Rilind Sadiku përpiqet të kuptojë mënyrën se si punon natyra dhe bota e vërtetë. Ai përpiqet të kuptojë thelbin e gjërave përreth tij dhe përdor skica dhe piktura për të shprehur atë që sheh dhe si ndihet. Pasi filloi shkollën e arkitekturës, Rilindi mësoi procesin e dizajnimit dhe filloi të shihte gjërat në një mënyrë më abstrakte. Kjo i lejoi atij të kuptonte se si ai mund të ndryshonte dhe përmirësonte gjërat rreth tij. Të kuptuarit e këtyre gjërave nuk ishin aq të thjeshta sa dukeshin në fillim, por iu desh shumë kohë për të gjetur balancin mes ideve abstrakte dhe konkrete.

Rilindi përdor shumë metoda dhe mjete për ta ndihmuar atë të kuptojë këto koncepte por gjeti fotografinë të jetë një nga mënyrat më të mira për të kapur realitetin në kohë.

Pasi të jetë shtypur imazhi, ai reflekton mbi imazhet dhe merr informacionin dhe ndjenjat nga ato imazhe që i ndihmon atij t'i shohë gjërat në një mënyrë tjetër. Kjo është arsyeja pse ai pëlqen të bëjë imazhe bardh e zi, ajo lë të gjitha informacionet e panevojshme anash dhe fokusohet në thelbin e gjërave dhe ndjenjave.

 
Portrait of a Woman (2018) Oil on Canvas 500 €

Portrait of a Woman (2018)
Oil on Canvas
500 €

Zvanko Pavličić

Zvonko Pavličić born in Peja, where he also attended the high school for arts. He later enrolled in the University of Art in Prishtina, in which afterwards he pursued his Master’s degree in too. He also studied the history of arts at the Philosophical Faculty in Skopje.

Pavličić has participated in more than 45 exhibitions, with 35 personal exhibitions in the Balkan region as well Europe, by also winning more than 20 different prizes. He now lives in Mitrovica and works as a professor at the University of Prishtina.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Zvonko Pavličić lindi me 1960 në Pejë, aty ku edhe përfundoj shkollën e mesme të arteve. Ai më pas u regjistrua në fakultetin e arteve në Prishtinë, ku më pas edhe magjistroj. Ai gjithashtu ka studiuar historinë e arteve në fakultetin filozofik në Shkup.

Pavličić, ka marrë pjesë dhe ka shfaqur në më shumë se 45 ekspozita, me 35 ekspozita personale në Ballkan dhe në Europe, dhe gjithashtu ka fituar më shumë se 20 cmime të ndryshme. Ai tani jeton ne Mitrovicë dhe punon si profesor ne Universitetin e Prishtinës.

 
N'Pritje (2018) Oil on Canvas 500 €

N'Pritje (2018)
Oil on Canvas
500 €

Vlora Ismaili 

Vlora Ismaili studied graphic design at the Faculty of Art in which she also finished her Master's Degree in Painting. Further on she also was a candidate in 2012 at the University of Skopje, Cyril and Methodius, with the method of painting and treating the culture inheritance in Kosovo.

Some of her personal exhibitions are: Prishtina-National Library's Gallery 2010. Exhibition II Lezhe-City Gallery 2013. Personal exhibition III Shkoder-City Gallery, 2013. IV Personal exhibition Fier-City Gallery , 2014. Personal exhibition V, Pristina-Gallery Art-Center 2008. Personal exhibition VI, Tirana-Gallery of the National Historical Museum 2014. VII personal exhibition, Croatia, Hrvatsko Drustvo Likonih mjetnika Zadar etc.

Some of the national collective exhibitions in which she participated in were: The Flame Exhibition of January, the  Art Gallery in Gjilan, Kosovo. Collective Exhibition of City Gallery Hamami Prizren, Kosovo 2006. Collective Exhibition Artistic women from Balkan Therand, Kosovo 2015. Collective Exhibition City Gallery in Ferizaj / Uroševac, Kosovo 2015 Collective Exhibition 77 steps and myths, City Gallery, Kukes, Albania 2015. Collective Exhibition International Exhibition ASHER Universidad Nacional de comahue - Argentina 2015. Collective Exhibition, EuroArt, Nikolet Art Gallery Vasia, Durrës, Albania 2015, etc.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Vlora Ismaili studioi dizainin grafik në Fakultetin e Arteve dhe më pas vijoj në studimet e Masterit për Pikturë si dhe ishte kandidate në vitin 2012 në Universitetin e Shkupit Cirili dhe Metodi, me metoden e punës në pikturë dhe trashegimin kluturore në Kosovë. 

Disa nga ekspozitat e saja personale janë: Ekspozita I personale, Prishtinë-Galeria e Bibliotekes Kombetare 2010. Ekspozita II personale Lezhe-Galeria e Qytetit 2013. Ekspozita e III personale Shkoder-Galeria e Qytetit, 2013. Ekspozita IV personale Fier-Galeria e Qytetit, 2014. Ekspozita V personale, Prishtinë-Galeria Art-Qendër 2008. Ekspozita VI personale, Tiranë-Galeria e Muzeut Historik Kombëar 2014. Ekspozita VII personale, Kroaci, Hrvatsko Drustvo Likonih mjetnika Zadar etj.

Disa nga ekspozitat kolektive kombetare në të cilat ajo mori pjese janë: Ekspozita Flaka e Janarit Galeria e artit  në Gjilan, Kosovë. Ekspozita Flaka e Janarit Galeria e artit në Gjilan, Kosovë. Ekspozita Flaka e Janarit, Galeria e artit në Gjilan, Kosovë. Ekspozita Flaka e Janarit, Galeria e artit në Gjilan, Kosovë. Ekspozita Flaka e Janarit Galeria e artit në Gjilan, Kosovë 2004. Ekspozita Flaka e Janarit, Galeria e artit në Gjilan, Kosovë 2005. Ekspozita Kolektive Galeria e Qytetit  në Ferizaj, Kosovë 2015. Ekspozita Kolektive 77 hapa dhe miti, Galeria e Qytetit, Kukës, Shqipëri 2015. Ekspozita Kolektive Académie Européenne Des Arts Paris, Franc 2015. Ekspozita Kolektive International Exhibition ASHER Universidad nacional de comahue- Argentina 2015. Ekspozita Kolektive,  EuroArt, Galeria e Arteve Nikolet Vasia, Durrës,Shqipëri 2015, etj.

 
Splash of color (2018) Digital Print 40 €

Splash of color (2018)
Digital Print
40 €

Blue Shades (2018) Digital Print 65 €

Blue Shades (2018)
Digital Print
65 €

Šehida Miftari

Šehida Miftari is from Prizren, but is currently living in Prishtina. She graduated from the Faculty of Financial Management and completed Master studies on International Policy and Diplomacy. Šehida is a human rights activist. Her passion and hobby is photography, mostly of capturing subjects of tradition and ethno-culture. 

She is self-taught and an internationally awarded photographer.She won two performance awards at the international photography competition “Humanity Photo Awards” organized by the China Folklore Photography Association by UNESCO in 2013 and 2015. She received awards for the photos depicting traditional cultural values of Kosovo, namely traditional face-painting of Kosovo-Bosnia communities and the celebration of spring by Rufai dervishes, both in Prizren.

The competition gathers more than 7000 professional and amateur photographers from 158 countries worldwide. She represented Kosovo in Beijing in 2014 with her photos. In 2017, her photos were also part of various exhibitions in Kosovo, Albania, Switzerland. She loves theatre, movies, books and traveling.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Šehida Miftari vjen nga Prizreni, dhe aktualisht jeton në Prishtinë. Ajo u diplomua në Fakultetin e Menaxhimit Financiar dhe përfundoi studimet master mbi Politikën dhe Diplomacinë Ndërkombëtare. Šehida është një aktiviste për të drejtat e njeriut. Pasioni dhe hobi i saj është fotografia, tradita dhe etnokultura.  

Ajo është artiste e pavarur dhe artiste e njohur ndërkombëtarisht. Ajo fitoi dy çmime të performancës në konkursin ndërkombëtar të fotografisë me titull “Humanity Photo Awards” organizuar nga Shoqata e Fotografive Folklorike të Kinës nën patronazhin e UNESCO-s në vitin 2013 dhe 2015. Ajo mori çmime për fotografitë që përshkruajnë vlerat tradicionale kulturore të Kosovës, domethënë pikturën tradicionale të fytyrës së komunitetit të Bosnjës në Kosovë dhe festimin e pranverës nga dervishët Rufai, në Prizren.

Konkursi mbledh më shumë se 7000 fotografë profesionistë dhe amatorë nga 158 vende të botës. Ajo e përfaqësoi Kosovën në Pekin në 2014 me fotografitë e saj. Në 2017, fotografitë e saj ishin gjithashtu pjesë e ekspozitave të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Zvicër. Ajo e do teatrin, filmat, librat dhe udhëtimet.

 
Embrioni (2018) Acrylic On Canvas 500 €

Embrioni (2018)
Acrylic On Canvas
500 €

Vesa Govori - Hapçiu

Vesa Govori - Hapciu born in Pristina, has finished her bachelor and Master’s degree at the Faculty of Art in the branch of Painting - University of Prishtina. Her passion for painting has prompted her to work uninterruptedly, since her early childhood years. This continued during her studies too, with many suggestions from her professor Ms. Zake Prelvukaj that were important and indispensable.

The uniqueness of her work is best seen in outspoken expressions and different varieties of colors that make her work more independent. She uses a lot of abstract forms of modern art that reserve the composition, texture, harmony, color that appear to look intense unspoilt objects with sometimes contrast colors. The speed of her expressive sense of accomplishment can look like the opportunity and the pleasure of her real and rational work. Using color and shape, she intends to give life to her paintings, create a magic atmosphere where the pain and love intertwine, and where harmony  and concern appear also. Through art, Vesa wants to present the feelings of everyday life, she tries to see the spectators when approaching, and encourage them to experience the same feeling as has when creating her art.

Some of the exhibitions that she was a part of are: Kronen Galerie, Zurich - Switzerland, 2015. Zagrebacka Zajnica Tehnicke Kulture, Zagreb, Croatia , 2014. KIC, Skopje - Macedonia "Embryo" 2013, Association of Arberesheve, Zadar - Croatia 2013. Collective Exhibition "Thanksgiving Ambassador" - Therande 2016. Collective Exhibition "PRN - SKO" - Public Room - Skopje 2106 "ASHER". Collective exhibition "Women in the Balkans", house of Culture,

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Vesa Govori-Hapciu ka lindur në Prishtinë dhe ka pikturuar që kur ishte fëmijë. Ajo mori diplomën e saj Bachelor dhe Master në pikturë në Universitetin e Prishtinës. Gjatë studimeve, Vesa u ndikua nga mesimet e profesoreshes së saj Zake Prelvukaj. Ai gjithashtu e këshilloi atë gjatë studimeve të saj pasuniversitare. Njëshmëria e veprave të saj karakterizohet më së miri nga goditjet ekspresive të bojës dhe përdorimi intensiv i ngjyrave. Format dhe kompozimet e saj abstrakte realizohen përmes strukturës, harmonisë dhe ngjyrës, të gjitha me ngjyra akrilike.

Duke përdorur ngjyrën dhe formën, ajo i jep jetë një pikture, ndërkohë që krijon një atmosferë magjike ku dhimbja dhe dashuria ndërthuren. Kjo shprehje në pikturën e saj moderne nxitet nga koha në të cilën jeton, si një dëshirë absolute për të krijuar forma të reja, diçka si një piramidë e pafund, e ngurtë dhe e rafinuar. Përmes artit, ajo paraqet ndjenjat e jetës së përditshme, duke u përpjekur të shohë spektatorin kur afrohet, inkurajojnë ata të përjetojnë të njëjtën ndjenjë si ajo e vetes, artistit.

Ajo ka marrë pjesë në një sërë ekspozitash solo dhe grupore kombëtare dhe ndërkombëtare që përfshijnë Zvicrën, Kroacinë, Maqedoninë, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe natyrisht në mbarë Kosovën.

 
Dielli i Mesnates (2018) Oil on canvas 2,000 €

Dielli i Mesnates (2018)
Oil on canvas
2,000 €

Qendrim Hoxhaj

Qendrim Hoxhaj është nga fshati Vlashnje afër Prizrenit. Ishte gjatë viteve të shkollës së mesme koha kur ai filloi karrierën e tij të artit. Pas shkollës së mesme, vazhdoi studimet e artit në Fakultetin e Arteve "Hasan Prishtina" në Prishtinë. Aktualisht ai banon në Prishtinë kur ai po përfundon vitin e fundit të studimeve.

Disa prej ekspozitave te rendesishme ku Qendrimi kanë marrë pjesë janë: 
· Ekspozita e 9-të e Grupit të Ditës së Pavarësisë për cmimin e Gursel Sylejmanit (Galeria e Arteve në Ferizaj, 2017) 
· Gursel Sylejmani Galeria Flakadani i Karadakut ekspozita grupore në qytetin e Vitisë 
· Projekti i pikturës së murit në QTTGJ në Mitrovicë 
· Projekti GIZ për arsim dhe trajnim për projektet e teknologjisë së gjelbër

Ekspozita e grupit të organizuar nga GIZ dhe Ministria e Arsimit, ku ai ishte fituesi i vendit të parë, të pestë dhe të dhjetë

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Qendrim Hoxhaj is from the village of Vlashnje near Prizren. It was during his high school years that he began his art career. After high school, he continued his studies in art at the faculty of arts "Hasan Prishtina" in Prishtina. He currently resides in Prishtina as he completes his final year of studies.

Some of the notable exhibitions experiences Qendrim has been a part of include: 
·      The 9th Group Exhibition of Independence Day for the Award of Gursel Sylejmani (Art Gallery in Ferizaj, 2017) 
·      Gursel Sylejmani Flakadani i Karadakut Gallerys group exhibition in the city of Vitia. 
·      Wall painting project at QTTGJ in Mitrovica
·      The GIZ project for education and training for green technology projects

Group exhibition organized by GIZ and the Ministry of Education where he was the winner of the first, fifth and tenth place

 
Peisazh (2018) Watercolor on paper  SOLD

Peisazh (2018)
Watercolor on paper
SOLD

Edita Krasniqi 

Edita Krasniqi was born in the village of Brezne, Dragash. She attended both the elementary and secondary school in Dragash She continued her studies at the Academy of Arts in Prishtina. She now is a senior in her studies that she has successfully followed and performed.

In her free time she also likes to paint, make sculptures and other activities. Her sculptures have been selected and exhibited at various exhibitions including "Urën me tri harqe", in the Faculty Gallery etc. In the previous year, she was awarded with a prize from her faculty for the work that she has done so far.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Edita Krasniqi ka lindur në fshatin Brezne të Dragashit. Shkollen fillore e kreu në vendlindje në shkollën"Shaban Shabani"Llopushnik ndërsa të mesmen në shkollen "Ruzhdi Berisha"në Dragash. Më pas studimet i vazhdoi në Akademinë e Arteve në Prishtinë. Është në vitin e fundit të studimeve të cilat i ka ndjekur dhe kryer me sukses.

Ajo merret edhe me pikturë, skulpturë, dhe  aktivitete te tjera. Skulpturat e saj janë perzgjedhur dhe ekspozuar në ekspozita të ndryshme duke perfshirë "Urën me tri harqe", galerine e fakultetit etj. Në vitin e fundit është shpërblyer me mirënjohje nga fakulteti për punën e saj.                

 
Iris Flower in My Garden (2018) Acrylic on canvas 80 €

Iris Flower in My Garden (2018)
Acrylic on canvas
80 €

Emine Gërguri


Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French in the University of Prishtina and is currently working on the final project for her Master’s degree at the University of Prishtina. 

Her artistic talent emerged at in early childhood when she would often draw the illustrations from her school books. Despite not having any formal art education, Emine paints what she is most inspired by --- nature. She works mainly in tempera paints.

For Emine, art is the way she expresses her thoughts, emotions and ideas trying to create works that show different colors as compared to the reality. She seeks to achieve an original style that will identify her as a painter. Above all, she wants others to experience joy through her art. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ka studiuar gjuhë frënge në Universitetin e Prishtinës dhe momentalisht është duke punuar në punimin final të nivelit mastër. Talentin për art e ka shfaqur qysh në fëmijërinë e saj të hershme duke vizatuar ilustrimet e librave shkollor. Duke mos pasur një edukim adekuat për art ajo ka pikturuar atë që i ka pëlqyer më së shumti. Punon kryesisht me ngjyrat tempera dhe frymëzimin më të madh e merr nga natyra. Parapëlqen që përmes artit të saj të shprehë emocionet, mendimet e qastit dhe përpiqet t’i japë një ngjyrë ndryshe reales. 

Ajo synon që të arrijë një origjinalitet në stil që t’a identifikoj atë si piktore. Mbi të gjitha përmes artit te saj të sjell buzëqeshje në fëtyrat njerëzve sepse ajo mendon që arti sjell gëzim dhe ngjyrë në jetët tona, në ambientet tona të banimit, të punës etj.

 
Mirror (2018) Digital Print 40 €

Mirror (2018)
Digital Print
40 €

Artist Retires when he Dies (2018) Digital print 60 €

Artist Retires when he Dies (2018)
Digital print
60 €

Halil Xhafa 

Halil Xhafa është një artist nga Mitrovica i cili ka përfunduar studimet e tij Bachelor dhe tani po ndjek Masterin në dizajn grafik në Kolegjin AAB. Fushat e artit në të cilin fokusohet kryesisht janë dizajni grafik, fotografia dhe videoja, piktura dhe arti eksperimentale. Pasioni i tij është artit eksperimental që përfaqëson jetën e njerëzve të ndryshëm që merren me ndjenjat e tyre të brendshme, problemet e përditshme, depresionin, gëzimin dhe shumë më tepër. Këto vepra zbulojnë këto tema në mënyrë abstrakte dhe eksperimentale.

Ai është anëtar i Artistëve Eksperimentale në Shtetet e Bashkuara dhe gjithashtu ka një projekt të quajtur "Callexperimental." Punimet e Halil janë treguar në Evropë, Shtetet e Bashkuara si dhe Afrikë kryesisht përmes shitoreve online. Ai është një artist i pavarur dhe gjtihashtu punon ne studion e tij personale e ID Studio.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Halil Xhafa is an artist from Mitrovica who has completed his bachelor studies and is now continuing his Masters Degree in Graphic Design in the AAB College. The fields he is mainly focused are graphic design, experimental art, photography, video and painting. His specialty is in Experimental Arts which mainly represents the lives of people and people who have to deal with their own interior feelings, everyday problems, depression, joy and much more, that is presented in an abstractive and experimental way.

He is a member of Experimental Artists in the United States, also has one artistic project called "Callexperimental." His works have been showing in Europe, the United States as well as Africa mainly online. He is mainly a freelancer and works in his personal studio called ID Studio.

 

 

 
Divine Mirrors (2018) Water color on Paper 350 €

Divine Mirrors (2018)
Water color on Paper
350 €

Spirit (2018) Water color on Paper 350 €

Spirit (2018)
Water color on Paper
350 €

Hana Potera 

Hana Potera was born in Prishtina where she also attended her primary and secondary school with great success. During the early school days, she expressed great interest in painting and art in general, and to this day many of her works that she created in those early years are still part of the murals of the elementary school "Hasan Prishtina". Bearing in mind her talent in art and math, she decided to continue her bachelor studies at the faculty of architecture at the University of Prishtina Hasan Prishtina  in 2015. She now is enrolled in her fourth and last year of studies.

In November 2017, she became part of the INNARCH family, this design office in Pristina. Even though she chose art as part of her career, she never leaves art and painting on the side. Hana recently, was part of the BEAT BRUNCH event which took place in Pristina, where all the income that was made from selling the paintings went to charity.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Hana Potera u lind më 5 nëntor të vitit 1996 në Prishtinë. Shkollën fillore dhe të mesme I përfundoi në Prishtinë, me sukses të shkëlqyeshëm. Hana gjatë shkollimit fillor dhe të mesëm, shprehu interesim të madhë për pikturën dhe artin në përgjithësi, ku shumë nga punimet e saja ende janë pjesë e muraleve të shkollës fillore “Hasan Prishtina”. Duke patur parasysh, talentin e saj në art dhe matematikë (shkenca të natyrës), ajo vendosi të vazhdojë studimet bachelor, në fakultetin e arkitekturës në “Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina”(2015), në Prishtinë. Hana, sot vazhdon studimet në vitin e katërt.

Në nëntor të vitit 2017, ajo u bë pjesë e familjes INNARCH, kjo zyre projektuese në Prishtinë. Edhe pse zgjodhi arktitekturën si pjesë të karrierës së saj, artin dhe pikturën asnjëherë nuk e lë anash. Hana tash së fundmi, ishte pjesë e eventit BEAT BRUNCH I cili mbahet në Prishtinë, ku të hollat nga shitja e pikturës shkuan për bamirësi.

 

 
Tranquility (Left, 2018) Digital Print 260 €  The Border (Right, 2018) Digital Print 570 €

Tranquility (Left, 2018)
Digital Print
260 €

The Border (Right, 2018)
Digital Print
570 €

Yllka Fetahaj

Yllka Fetahaj is from Prishtina, and has completed her Master studies in Graphic Design, Public Art, Creative Typography at the University of Prishtina “Hasan Prishtina.” Her designs are virtually always a combination of photography and graphics, leaning towards simplicity and minimalism.

During her studies she worked as a graphic designer and then as creative director at a marketing company. She also worked as a freelance photographer, including teaching photography for the Project Atomi Shkolla+. She currently works as a graphic designer and photographer for an organization for Security and Cooperation in Europe and she recently started working as an assistant for the photography classes at the Faculty of Art in the University of Prishtina. 

In addition to photography and design, she enjoys and practices painting. As a photographer and a painter, she participated in several exhibitions and contests in Kosovo and abroad. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Yllka Fetahaj, e lindur në Shkurt 1991 nga Prishtina, ka përfunduar studimet Master në degën e Dizajnit Grafik në lëndën Arti publik, Tipografia Kreative në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Dizajnet e saj janë gati se gjithmonë kombinim i fotografisë me grafikën duke anuar nga thjeshtësia dhe minimalizmi.

Përgjatë studimeve punoi si Dizajnere Grafike e më pas Drejtor Kreativ në kompani të marketingut. Ajo ka punuar edhe si freelancer në fushën e fotografisë duke dhënë edhe mësim në lëndën e fotografisë në Projektin Atomi Shkolla+.

Momentalisht punon si Dizajnere Grafike dhe Fotografe në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë dhe së fundmi ka filluar të punoj si asistente në lëndën e Fotografisë në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës.bPërveç fotografisë dhe dizajnit, ajo pëlqen dhe praktikon pikturën. Si fotografe dhe piktore ka marrë pjesë në shumë ekspozita dhe konkurse në Kosovë dhe jashtë saj.