Feeling Blue Exhibition Artists and Works

 

The Blue, 2017 Mixed Media: iPhone, poetry, and photography NFS (Not for Sale)

The Blue, 2017
Mixed Media: iPhone, poetry, and photography
NFS (Not for Sale)

Nora Prekazi Hoti

Nora Prekazi Hoti was born and raised in Mitrovica, Kosovo. She graduated with a BA in Ethnology from the Faculty of Philosophy at the University of Prishtina. She later received her MA for Urban Anthropology at the Academy of Albanology Studies for Anthropology Studies and Fine Arts in
Tirana, Albania.
Nora is active in various forms of art such as painting, poetry, and other forms of artistic expression. She has been writing original poetry and painting since she was a teen. She has also been a part of three Colonies of Art in Mitrovica. In 2010, she organized and performed at a poetry night in Tetris “Hapësira Manipuluese” and she was part of Polip Fest Prishtina (an international literature festival). Nora is a published poet. Her poems can be seen in such cultural magazines as “MM” and in literature magazines such as as “Fjalë e valë” and “Polip- This Place is Our Zoological Garden Now”. For the past seven years, Nora has been the curator of Ethnology Section of the City Museum of Mitrovica.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Nora Prekazi lindi dhe u rritë Mitrovicë, Kosovë. Ajo është e diplomuar në Etnologji në fakultetin filozofik të Universitetit të Prishtinës. Më pas perfundoi Masterin ne Antropoligji Urbane në Akademin e Studimeve Albanologjike, për studime Antropologjike dhe Arteve të Bukura në Tiranë, Shqipëri.
Nora është aktive në forma të ndryshme si në pikturë, poezi, dhe forma të tjera të të shprehurit në mënyrë artistike. Ajo ka shkruajtur poezi origjinale dhe ka pikturuar që nga mosha dhjetë vjeqare. Ajo gjithashtu ka marrë pjesë në tri Kolonitë e Artit në Mitrovicë. Në vitin 2010 ajo organizoi dhe performoi në një natë poezie në Tetris “Hapësira Manipuluese” dhe ishte pjesë e Polip Fest Prishtina (festival ndërkombëtare i letërsisë ). Nora është një poete e botuar. Poezitë e saj mund ti shohim në magazina kulturore si “MM” në magazina të letërsisë si “Fjalë e valë” dhe “Polip- This Place is Our Zoological Garden Now”. Gjatë shtatë viteve të fundit Nora është përgjegjëse për sektorin Etnologjik të muzeut të qytetit të Mitrovicës.

Lulzim Hoti

Lulzim Hoti is the founder and director of the cultural organization 7 Arte. He was born and lives in Mitrovica, Kosovo. He graduated with a BA in Albanian Language and Literature from the University of Prishtina. He later continued his studies and obtained his MA in International General Management from Globus College. Mr. Hoti has 16 years of experience working in developing the arts and cultural life in Mitrovica. Currently he teaches Albanian language and literature at the Kosovo Leadership Academy. Mr. Hoti has produced several short films, participated in several artistic exhibitions with photography, and also writes numerous articles for various mediums throughout Kosovo.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Lulzim Hoti është themeluesi dhe drejtuesi i organizatës kulturore 7 Arte. Ai lindi dhe u rritë në Mitrovicë, Kosovë. Ai ka diplomuar në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Më vonë ai vazhdoi studimet Master në Kolegjin Globus, në drejtimin e " Menaxhimit të Përgjithshëm ndërkombëtar ". Z. Hoti ka përvojë 16 vjeqare në zhvillimin e jetës kulturore dhe artit në Mitrovicë. Aktualisht ai jep mësim në Kosovo Leadership Academy në lëndën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. Z. Hoti ka prodhuar disa filma të shkurtë, ka marrë pjesë në disa ekspozita artistike të fotografisë, gjithashtu ka shkruar artikuj të shumtë për mediume të ndryshme në Kosovë.


Prokletije II, 2015 Oil on Canvas ”Contact the artist directly for pricing

Prokletije II, 2015
Oil on Canvas
”Contact the artist directly for pricing

Zvanko Pavličić

Zvonko Pavličić born in Peja in 1960, where he also attended the high school for arts. He later enrolled in the University of Art in Prishtina, in which afterwards he pursued his Master’s degree. He also studied the history of arts at the Philosophical Faculty in Skopje. Pavličić has participated in more than 45 exhibitions, with 35 personal exhibitions in the Balkan region as well in Europe, by also winning more than 20 different prizes. He now lives in Mitrovica and works as a professor at the University of Prishtina.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zvonko Pavličić lindi me 1960 në Pejë, aty ku edhe përfundoi shkollën e mesme të arteve. Ai më pas u regjistrua në fakultetin e arteve në Prishtinë, ku më pas edhe magjistroj. Ai gjithashtu ka studiuar historinë e arteve në fakultetin filozofik në Shkup.
Pavličić ka marrë pjesë dhe ka shfaqur në më shumë se 45 ekspozita, me 35 ekspozita personale në Ballkan dhe në Evropë, dhe gjithashtu ka fituar më shumë se 20 çmime të ndryshme. Ai tani jeton në Mitrovicë dhe punon si profesor në Universitetin e Prishtinës.


Harmony, 2018 Arcrylic on Canvas SOLD Moon, 2018 Acrylic on Canvas  SOLD

Harmony, 2018
Arcrylic on Canvas
SOLD
Moon, 2018
Acrylic on Canvas
SOLD

Emine Gerguri

Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French in the University of Prishtina and is currently working on her final grade for her master’s degree. Her artistic talent has emerged since her early childhood years by drawing illustrations from her school books. By not having an adequate art education she painted what she liked most. She works mainly with tempera colors and her greatest inspiration is nature. She prefers to express her emotions and thoughts and she tries to give reality a different color through her art.
She aims to achieve an original style of working that will identify her as a painter. Above all  she wants to bring smiles to the people’s faces through her art because she thinks art brings joy and color in our lives.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ka studiuar gjuhën frënge në Universitetin e Prishtinës dhe momentalisht është duke punuar në punimin final të nivelit master. Talentin për art e ka shfaqur qysh në fëmijrinë e saj të hershme duke vizatuar ilustrimet e librave shkollor. Duke mos pasur një edukim adekuat për art ajo ka pikturuar atë që i ka pëlqyer më së shumti. Punon kryesisht me ngjyrat tempera dhe frymëzimin më të madh e merr nga natyra. Parapëlqen që përmes artit të saj të shprehë emocionet, mendimet e qastit dhe përpiqet t’i japë një ngjyrë ndryshe reales. Ajo synon që të arrijë një origjinalitet në stil që t’a identifikoj atë si piktore. Mbi të gjitha përmes artit te saj të sjell buzëqeshje në fytyrat njerëzve sepse ajo mendon që arti sjell gëzim dhe ngjyrë në jetët tona.


Life Source, 2018 Oil on Canvas 40€ Blue Paradise, 2018 Oil on Canvas 40€

Life Source, 2018
Oil on Canvas
40€
Blue Paradise, 2018
Oil on Canvas
40€

Shkurte Ramushi

Shkurte Ramushi was born in Viti, but lives in Prishtina. She graduated from the University Hasan Prishtina, where she received her bachelor and master degrees. In art with a major in painting.
She worked as a curator, photographer and coordinator at the Unique Art Gallery. Currently she works in the public University Kadri Zeka in the Faculty of Education. She is also working in the Art Faculty at the University Of Prishtina. She started in the academic year 2018-2019.

Art plays an important role in her life, where she grew up with artistic creations. She uses oil on canvas, but she often experiments with different and innovative methods, where through the art she tries to know herself better. She had participated has in some personal exhibitions (Pavarësia, Ngjyrat e Jetës, Remember Me) and she showed in group exhibitions (Flakadani i Karadakut, Euro-Art, Globalizimi i Artit Bashkohor Shqipëtarë, Ekspozita e Fakultetit). Teaching art is something she loves to do and she encourages kids towards understanding the enigmatic world of classic and contemporary art for many years now.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Shkurte Ramushi lindi në Viti, por jeton në Prishtinë. Studimet Bachelor dhe Master i pëfundoi në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në degën e artit figurativ, drejtimin e pikturës. Ka punuar si kuratore, fotografe dhe koordinatore në Unique Art Gallery. Momentalisht punon në Universitetin Publik Kadri Zeka, në Fakultetin e Edukimit dhe sapo është pranuar në Fakultetin e Arteve, UP. Ajo filloi për vitin e ri akademik 2018/2019.

Arti është pjesë e rëndësishme e biografisë së sajë, ku është rritur me krijime artistike. Ajo punon me teknikën e vajit në pëlhurë por shpeshherë eksperimenton me metoda te reja inovative, ku përmes artit tenton ta njohë vetën më mirë. Ajo ka marrë pjesë në ekpsozita personale (Pavarësia, Ngjyrat e jetës, Remember me) gjithashtu edhe në ekspozita kolektive (Flakadani i Karadakut, Euro-art Gobalizmi i artit Bashkohor Shqipëtarë, Ekspozita e Fakultetit). Mësimi i artit është diqka që e bënë me dëshirë, ka disa vite që ka shoqëruar fëmijët drejt botës enigmatike të artit klasik e kontemporan.


Landscape, 2018 Acrylic On Canvas 500€

Landscape, 2018
Acrylic On Canvas
500€

Taip Mehmeti

Taip Miftari comes from Ferizaj and currently lives in Fushë Kosovë. He graduated from the Faculty of Arts in Prishtina with a painting degree. Taip owns a personal art studio called Art Studio Gallery in Fushë Kosovë where he paints and provides art courses for kids.
He has participated on such exhibitions as "Peace Symbol" organized for the 90th anniversary of Mother Theresa's birthday (2000) at the National Gallery of Kosovo. In addition, his work has also been exhibited in “Lidhja Shqipëtare e Prizerenit” (2003) at the National Gallery of Kosovo and in “The Islamic Art Exhibition” (2008) at the Palace of Youth in Prishtina. Most recently he was a showing artist in the “Third Biennial Drawing” exhibition (2016) at the Gallery of Arts in Ferizaj.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Taip Miftari vjen nga Ferizaji dhe aktualisht jeton në Fushë Kosovë. Ai diplomoi në Fakultetin e Arteve në Prishtinë në degën e Pikturës. Taipi posedon Atelen Art Studio Gallery në Fushë Kosovë ku zhvillon veprimtarin personale dhe organizon kurse te artit figurativ për fëmijë.
Disa nga ekspozitat në të cilat ai ka marrë pjesë janë "Simboli i paqës" e mbajtur për nder të ditëlindjes së 90 të Nënës Tereza (2000) në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Pastaj në ekspoziten e 125 vjetorit të “Lidhjes Shqiptare të Prizrenit” 2003 në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Ai gjithashtu ekspozoi në Ekspozitën e “Artit Islam” të vitit 2008 në galerinë e pallatit të rinisë në Prishtinë. Së fundmi puna e tijë u shfaq në ekspoziten “Bienali i tretë i vizatimit” në 2016 në Galerinë e Arteve në Ferizaj.


Feeling Blue  Vitia Oil on canvas 650€

Feeling Blue
Vitia
Oil on canvas
650€

Saranda Xhemajli