Feeling Blue Exhibition Artists and Works

 

The Blue Poem on paper (A4) Photography on paper (A4) Mobile phone (digital equipment) NFS (Not for Sale)

The Blue
Poem on paper (A4)
Photography on paper (A4)
Mobile phone (digital equipment)
NFS (Not for Sale)

Nora Prekazi Hoti

Nora Prekazi Hoti was born and raised in Mitrovica, Kosovo. She graduated with a BA in Ethnology from the Faculty of Philosophy at the University of Prishtina. She later received her MA for Urban Anthropology at the Academy of Albanology Studies for Anthropology Studies and Fine Arts in Tirana, Albania.
Nora is active in various forms of art such as painting, poetry, and other forms of artistic expression. She has been writing original poetry and painting since she was a teen. She has also been a part of three Colonies of Art in Mitrovica. In 2010, she organized and performed at a poetry night in Tetris “Hapësira Manipuluese,” and she was part of Polip Fest Prishtina (an international literature festival). Nora is a published poet. Her poems can be seen in such cultural magazines as “MM,” in literature magazines as “Fjalë e valë” and “Polip- This Place is Our Zoological Garden Now.” For the past seven years, Nora has been the curator of Ethnology Section of the City Museum of Mitrovica.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Nora Prekazi lindi dhe u rritë Mitrovicë, Kosovë. Ajo është e diplomuar në Etnologji në fakultetin filozofik të Universitetit të Prishtinës. Më pas perfundoi Masterin ne Antropoligji Urbane në Akademin e Studimeve Albanologjike,   për studime Antropologjike dhe Arteve të Bukura në Tiranë, Shqipëri .
Nora është aktive në forma të ndryshme si në pikturë, poezi , dhe forma të tjera të të shprehurit në menyrë artistike . Ajo ka shkruajtur Poezi origjinale dhe ka pikturuar që nga mosha dhjetë vjeqare. Ajo gjithashtu ka marrë pjesë në tri kolonitë e artit në Mitrovicë. në vitin 2010 ajo organizoi dhe performoi në një natë poezie në Tetris “Hapësira Manipuluese,” dhe ishte pjesë e Polip Fest Prishtina (festival ndërkombëtare i letërsisë ). Nora është një poete e botuar. Poezitë e saj mundë ti shohim në magazina kulturore si “MM,” në magazina të letërsisë si “Fjalë e valë” dhe “Polip- This Place is Our Zoological Garden Now.” Gjatë shtatë viteve të fundit Nora është përgjegjëse për sektorin Etnologjik të muzeut të qytetit të Mitrovicës .

 
The Blue Poem on paper (A4) Photography on paper (A4) Mobile phone (digital equipment) NFS (Not for Sale)

The Blue
Poem on paper (A4)
Photography on paper (A4)
Mobile phone (digital equipment)
NFS (Not for Sale)

Lulzim Hoti

Lulzim Hoti is the founder and director of the cultural organization 7 Arte. He was born and lives in Mitrovica, Kosovo. He graduated with a BA in Albanian Language and Literature from the University of Prishtina. He later continued his studies and obtained his MA in International General Management from Globus College. Mr. Hoti has 16 years of experience working in developing the arts and cultural life in Mitrovica. Currently he teaches Albanian language and literature at the Kosovo Leadership Academy. Mr. Hoti has produced several short films, participated in several artistic exhibitions with photography, and also writes numerous articles for various mediums throughout Kosovo.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Lulzim Hoti është themeluesi dhe drejtuesi i organizatës kulturore 7 - Arte . Ai lindi dhe u rritë në Mitrovicë, Kosovë. Ai ka diplomuar në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Më vonë ai vazhdoi studimet Master në Kolegjin Globus , në drejtimin e " Menaxhimit të Përgjithshëm ndërkombëtar "  Z. Hoti ka përvojë 16 vjeqare në  zhvillimin e jetës kulturore dhe artit në Mitrovicë. Aktualisht ai jep mësim në "Kosovo Leadership Academy " në lendën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe . Z. Hoti ka prodhuar disa filma të shkurtë , ka marrë pjesë në disa ekspozita artistike të fotografisë , gjithashtu ka shkruar artikuj te shumtë per mediume të ndryshme në Kosovë.

 
Prokletije II Oil on Canvas

Prokletije II
Oil on Canvas

Zvanko Pavličić

Zvonko Pavličić born in Peja, where he also attended the high school for arts. He later enrolled in the University of Art in Prishtina, in which afterwards he pursued his Master’s degree in too. He also studied the history of arts at the Philosophical Faculty in Skopje.

Pavličić has participated in more than 45 exhibitions, with 35 personal exhibitions in the Balkan region as well Europe, by also winning more than 20 different prizes. He now lives in Mitrovica and works as a professor at the University of Prishtina.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Zvonko Pavličić lindi me 1960 në Pejë, aty ku edhe përfundoj shkollën e mesme të arteve. Ai më pas u regjistrua në fakultetin e arteve në Prishtinë, ku më pas edhe magjistroj. Ai gjithashtu ka studiuar historinë e arteve në fakultetin filozofik në Shkup.

Pavličić, ka marrë pjesë dhe ka shfaqur në më shumë se 45 ekspozita, me 35 ekspozita personale në Ballkan dhe në Europe, dhe gjithashtu ka fituar më shumë se 20 cmime të ndryshme. Ai tani jeton ne Mitrovicë dhe punon si profesor ne Universitetin e Prishtinës.

 
Harmony Arcrylic on Canvas SOLD Moon Acrylic on Paper SOLD

Harmony
Arcrylic on Canvas
SOLD
Moon
Acrylic on Paper
SOLD

Emine Gerguri

Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French in the University of Prishtina and is currently working on her final grade for her master’s degree. Her artistic talent has emerged since her early childhood years by drawing illustrations from her school books. By not having an adequate art education she painted what she liked most. It works mainly with tempera colors and her greatest inspiration is nature. She prefers to express her emotions, her thoughts and she tries to give reality a different color through her art.

 

She aims to achieve an original style of working that will identify her as a painter. Above all  she wants to bring smiles to the people’s faces through her art because she thinks art brings joy and color in our lives.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ka studiuar gjuhë frënge në Universitetin e Prishtinës dhe momentalisht është duke punuar në punimin final të nivelit mastër. Talentin për art e ka shfaqur qysh në fëmijërinë e saj të hershme duke vizatuar ilustrimet elibrave shkollor.

Duke mos pasur një edukim adekuat për art ajo ka pikturuar atë që i ka pëlqyer më së shumti. Punon kryesisht me ngjyrat tempera dhe frymëzimin më të madh e merr nga natyra. Parapëlqen që përmes artit të saj të shprehë emocionet, mendimet e qastit dhe përpiqet t’i japë një ngjyrë ndryshe reales.
Ajo synon që të arrijë një origjinalitet në stil që t’a identifikoj atë si piktore. Mbi të gjithapërmes artit te saj të sjell buzëqeshje në fëtyrat njerëzve sepse ajo mendon që arti sjell gëzimdhe ngjyrë në jetët tona, në ambientet tona të banimit, të punës etj.

 
Life source Oil on Canvas 40 € Blue Paradise Oil on Canvas 40 €

Life source
Oil on Canvas
40 €
Blue Paradise
Oil on Canvas
40 €

Shkurte Ramushi

Shkurte Ramushi was born in Viti, but lives in Prishtina. She graduated from the University Hasan Prishtina, where she received her bachelor and master degrees. In art with a major in painting.
She worked as a curator, photographer and coordinator at the Unique Art Gallery. Currently she works in the public University Kadri Zeka in the Faculty of Education. She is also working in the Art Faculty at the Univerity Of Prishtina. She started in the academic year 2018-2019.

Art plays an important role in her life, where she grew up with artistic creations.
She uses oil on canvas, but she often experiments with different and innovative methods, where thru the art she tries to know herself better.
She participated has in some personal exhibitions (Pavarësia, Ngjyrat e Jetës, Remember Me)
and she showed in group exhibitions (Flakadani i Karadakut, Euro-Art, Globalizimi i Artit Bashkohor Shqipëtarë, Ekspozita e Fakultetit). Teaching art is something she loves to do and she encourages kids towards understanding the enigmatic world of classic and contemporary art for many years now..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Shkurte Ramushi lindi në Viti , por jeton në Prishtinë . Studimet Bachelor dhe Master pëfundoi në Universitetin e Prishtinës " Hasan Prishtina " degën e artit figurativ, drejtimin e pikturës.
Ka punuar si kuratore, fotografe dhe kordinatore në Galerinë “Unique Art Gallery”,momentalisht punon në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në Fakultetin e Edukimit dhesapo eshte pranuar ne Fakultetin e Arteve, UP, bashkepunetore e jshtme ne lendet PiktureI, II, III dhe IV per vitin e ri akademik 2018/2019.
Arti është pjesë e rendesishme e biografisë së sajë , ku është rritur me krijime artistike. Ajo punon me teknikën e vajit në pëlhurë porshpeshherë eksperimenton me metoda te reja inovative, ku përmes arit tenton ta njohë vetën më mirë .
Ajo ka marrë pjesë ne ekpsozita personale ( Pavarësia , Ngjyrat e jetës , Remember me ) gjithashtu edhe në ekspozita kolektive ( Flakadani i Karadakut , Euro-art Gobalizmi i artit Bashkohor Shqipëtarë , Ekspozita e Fakultetit )
Mësimi i artit është diqka që e bënë me dëshirë , ka disa vite qe ka shoqeruar fëmijët drejt botës enigmatike të artit klasik e kontemporan.

 
Landscape Acrylic On Canvas 500 €

Landscape
Acrylic On Canvas
500 €

Taip Mehmeti

Taip Miftari comes from Ferizaj, and currently lives in Fushë Kosovë. He graduated from the Faculty of Arts in Prishtina with a painting degree. Taip owns a personal art studio called Art Studio Gallery in Fushë Kosovë where he paints and provides art courses for kids.

 He has participated on such exhibitions as "Peace Symbol" organized for the 90th anniversary of Mother Theresa's birthday (2000) at the National Gallery of Kosovo. In addition, his work has also been exhibited in “Lidhja Shqipëtare e Prizerenit” (2003) at the National Gallery of Kosovo and in “The Islamic Art Exhibition” (2008) at the Palace of Youth in Prishtina. Most recently he was a showing artist in the “Third Biennial Drawing” exhibition (2016) at the Gallery of Arts in Ferizaj.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Taip Miftari vjen nga Ferizaji, dhe aktualisht jeton në Fushë Kosovë. Ai u diplomua në Fakultetin e Arteve në Prishtinë në degen e Pikturës. Taipi posedon Atelen Art Studio Gallery ne Fushë Kosovë ku zhvillon veprimtarin personale dhe organizon kurse te artit figurative për fëmijë.

 Disa nga ekspozitat në të cilat ai ka marrë pjesë janë "Simboli i paqës" e mbajtur në Gusht të vitit 2000 në Galerinë Kombëtare të Kosovës, pastaj në ekspoziten e 125 vjetorit të “Lidhjes Shqiptare të Prizrenit” 2003 në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Ai gjithashtu ekspozoi në Ekspozitën e “Artit Islam” të vitit 2008 në galerinë e pallatit të rinisë, ekspoziten “Bienali i tretë i vizatimit” në 2016 në Galerinë e Arteve në Ferizaj, e të tjera.

 
Dielli i Mesnates (2018) Oil on canvas 2,000 €

Dielli i Mesnates (2018)
Oil on canvas
2,000 €

Qendrim Hoxhaj

Qendrim Hoxhaj është nga fshati Vlashnje afër Prizrenit. Ishte gjatë viteve të shkollës së mesme koha kur ai filloi karrierën e tij të artit. Pas shkollës së mesme, vazhdoi studimet e artit në Fakultetin e Arteve "Hasan Prishtina" në Prishtinë. Aktualisht ai banon në Prishtinë kur ai po përfundon vitin e fundit të studimeve.

Disa prej ekspozitave te rendesishme ku Qendrimi kanë marrë pjesë janë: 
· Ekspozita e 9-të e Grupit të Ditës së Pavarësisë për cmimin e Gursel Sylejmanit (Galeria e Arteve në Ferizaj, 2017) 
· Gursel Sylejmani Galeria Flakadani i Karadakut ekspozita grupore në qytetin e Vitisë 
· Projekti i pikturës së murit në QTTGJ në Mitrovicë 
· Projekti GIZ për arsim dhe trajnim për projektet e teknologjisë së gjelbër

Ekspozita e grupit të organizuar nga GIZ dhe Ministria e Arsimit, ku ai ishte fituesi i vendit të parë, të pestë dhe të dhjetë

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Qendrim Hoxhaj is from the village of Vlashnje near Prizren. It was during his high school years that he began his art career. After high school, he continued his studies in art at the faculty of arts "Hasan Prishtina" in Prishtina. He currently resides in Prishtina as he completes his final year of studies.

Some of the notable exhibitions experiences Qendrim has been a part of include: 
·      The 9th Group Exhibition of Independence Day for the Award of Gursel Sylejmani (Art Gallery in Ferizaj, 2017) 
·      Gursel Sylejmani Flakadani i Karadakut Gallerys group exhibition in the city of Vitia. 
·      Wall painting project at QTTGJ in Mitrovica
·      The GIZ project for education and training for green technology projects

Group exhibition organized by GIZ and the Ministry of Education where he was the winner of the first, fifth and tenth place

 
Peisazh (2018) Watercolor on paper  SOLD

Peisazh (2018)
Watercolor on paper
SOLD

Saranda Xhemajli