For the Love of Art Exhibition Artists and Works

 

Ego, (2018) Metal Sculpture 1,48,000.00 €

Ego, (2018)
Metal Sculpture
1,48,000.00 €

Genious , (2018) Metal Sculpture In Private Collection

Genious , (2018)
Metal Sculpture
In Private Collection

Rilind Sadiku

Beginning as an untrained artist, Rilind Sadiku strives to understand the way nature and the real world works. He tries to understand the essence of things around him and uses sketches and paintings to express what he sees and how he feels. After starting architecture school, Rilind learned the design process and started to see things in a more abstract way. This allowed him to understand how he could change and improve things around him. Understanding these things were not as simple as they looked in the beginning, but it took him a lot of time to find the balance between abstract and concrete ideas.

Rilind uses many methods and tools to help him grasp these concepts, and found photography to be one of the best ways to capture reality in time. Once the image is printed, he reflects on the images and takes in the information and feelings from those images which helps him to see things in a different way. This is the reason why he loves to shoot black and white images; it leaves out all the unnecessary information and focuses on the essence of things and feelings

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Duke filluar si një artist i pa trajnuar, Rilind Sadiku përpiqet të kuptojë mënyrën se si punon natyra dhe bota e vërtetë. Ai përpiqet të kuptojë thelbin e gjërave përreth tij dhe përdor skica dhe piktura për të shprehur atë që sheh dhe si ndihet. Pasi filloi shkollën e arkitekturës, Rilindi mësoi procesin e dizajnimit dhe filloi të shihte gjërat në një mënyrë më abstrakte. Kjo i lejoi atij të kuptonte se si ai mund të ndryshonte dhe përmirësonte gjërat rreth tij. Të kuptuarit e këtyre gjërave nuk ishin aq të thjeshta sa dukeshin në fillim, por iu desh shumë kohë për të gjetur balancin mes ideve abstrakte dhe konkrete.

Rilindi përdor shumë metoda dhe mjete për ta ndihmuar atë të kuptojë këto koncepte por gjeti fotografinë të jetë një nga mënyrat më të mira për të kapur realitetin në kohë.

Pasi të jetë shtypur imazhi, ai reflekton mbi imazhet dhe merr informacionin dhe ndjenjat nga ato imazhe që i ndihmon atij t'i shohë gjërat në një mënyrë tjetër. Kjo është arsyeja pse ai pëlqen të bëjë imazhe bardh e zi, ajo lë të gjitha informacionet e panevojshme anash dhe fokusohet në thelbin e gjërave dhe ndjenjave.

 
No color Sprays, No fun ! (2018) Digital Art  25 €

No color Sprays, No fun ! (2018)
Digital Art
25 €

Let’a Do It! (2018) Digital Art  25 €

Let’a Do It! (2018)
Digital Art
25 €

Shend Stavileci

Using drawing to create art, Shend Stavileci is from the north side of Mitrovica. After finishing high school in Mitrovica, he pursued studying architecture in Prishtina. He has participated in the television show "Do You Have an Idea?" and "Facing the River" workshop. In addition to drawing, Shend's other passions include computer games and movies.

Mitrovica is a city full of character and stories --- filled with my childhood memories. This is the dominating theme found in his art. Shend’s art is inspired by his personal life experiences specifically as a child when he remembers facing many challenges and situations year after year.

Shend believes art is the strongest weapon that can be used to tell a story, to unite people, and to create a common spirit. His works are usually pencil, markers and paint on paper.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Duke përdorur vizatimin për të krijuar art, Shend Stavileci vjen nga veriu i Mitrovicës.Pas mbarimit të shkollës së mesme në Mitrovicë, ai vazhdoi me studimin e arkitekturës në Prishtinë. Ai ka marrë pjesë në shfaqjën televizive "Do You Have an Idea?" dhe puntorin "Facing the River.” Përveç vizatimeve, pasionet e tjera të Shendit përfshijnë lojërat kompjuterike dhe filmat.

Mitrovica është një qytet i mbushur me karakter dhe histori, gjithashtu edhe me kujtime nga fëmijeria. Kjo është tematika dominuese e cila gjendet tek veprat e tij. Arti i Shendi-t është i inspiruar nga jeta dhe eksperienca e tij përsonale, sidomos si një femijë ku ai kujtonë të jetë ballafaquar me shumë ndodhi dhe situata vitë pas viti.

Shend beson që art është arma më e fortë e cila mundë të përdoret për të treguar një histori. të i bashkojë njerzit dhe te krijojë momente te bukura të perbashkta. Punimet  e tij janë kryesisht të bëra me laps, markera, dhe ngjyre në leter.

 
Caring Hands of Mother (2018) Photography SOLD

Caring Hands of Mother (2018)
Photography
SOLD

Love is Everywhere, (2018) Photography SOLD

Love is Everywhere, (2018)
Photography
SOLD

National Library in Winter, (2018) Photography 50 €

National Library in Winter, (2018)
Photography
50 €

Šehida Miftari

Šehida Miftari is from Prizren, but currently living in Prishtina. She graduated at the Faculty of Financial Management and completed Master studies on International Policy and Diplomacy. Šehida is a human rights activist. Her passion and hobby is photography, mostly of tradition, and ethno-culture.

She is self-taught and internationally awarded photographer. She won two performance awards at the international photography competition “Humanity Photo Awards” organized by the China Folklore Photography Association by UNESCO in 2013 and 2015. She received awards for the photos depicting traditional cultural values of Kosovo, namely traditional face-painting of Kosovo-Bosnia community and celebration of spring by Rufai dervishes, both in Prizren. The competition gathers more than 7000 professional and amateur photographers from 158 countries worldwide. She represented Kosovo in Beijing in 2014 with her photos. In 2017, her photos were also part of various exhibitions in Kosovo, Albania, Switzerland. She loves theatre, movies, books and travelling.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Šehida Miftari vjen nga Prizreni, dhe aktualisht jeton në Prishtinë. Ajo u diplomua në Fakultetin e Menaxhimit Financiar dhe përfundoi studimet master mbi Politikën dhe Diplomacinë Ndërkombëtare. Šehida është një aktiviste për të drejtat e njeriut. Pasioni dhe hobi i saj është fotografia, tradita dhe etnokultura.  

Ajo është artiste e pavarur dhe artiste e njohur ndërkombëtarisht. Ajo fitoi dy çmime të performancës në konkursin ndërkombëtar të fotografisë me titull “Humanity Photo Awards” organizuar nga Shoqata e Fotografive Folklorike të Kinës nën patronazhin e UNESCO-s në vitin 2013 dhe 2015. Ajo mori çmime për fotografitë që përshkruajnë vlerat tradicionale kulturore të Kosovës, domethënë pikturën tradicionale të fytyrës së komunitetit të Bosnjës në Kosovë dhe festimin e pranverës nga dervishët Rufai, në Prizren. Konkursi mbledh më shumë se 7000 fotografë profesionistë dhe amatorë nga 158 vende të botës. Ajo e përfaqësoi Kosovën në Pekin në 2014 me fotografitë e saj. Në 2017, fotografitë e saj ishin gjithashtu pjesë e ekspozitave të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Zvicër. Ajo e do teatrin, filmat, librat dhe udhëtimet.

 
Empathy (2018) Photography 77 €

Empathy (2018)
Photography
77 €

Lulzim Hoti

One day my teacher Mr. Gegë Behrami obligated us to do a photography of each other. After we went to the dark room where we started to develop the photographs in the red light, the white paper started to get the black nuances and I could gradually see my friends’ portrait. I was only 14 and for me all of this was magical!
Since that day, for me photography became a tool for communicating expressing my thoughts and messages that I felt. Even during the war, when we were forced to move and leave our houses, I took my camera with me, with which I was able to take only one photography.

 It captured the line of women and kids leaving the city and in the background the city was on fire! On the way, I found a package with family photographs, which after I covered well and buried in the ground so the box wouldn’t burn. Since that time until today, I didn’t go to dig the box out because I don’t know how  I will find them, how they will expect me, what would they say and what would I say?

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Një ditë prej ditësh arsimtari z.Gegë Behrami na obligoi t’i bënim fotografi njëri tjetrit. Pastaj, shkuam në dhomën e errtë ku filluam t’i zhvillojmë fotografitë. Nën dritën e kuqe, letra e bardhë po fillonte të merrte nuanca të zeza dhe gradualisht po shihja portretin e një shokut tim. Isha vetëm 14 vjeçar dhe për mua e gjithë kjo ishte magjike! Që nga ajo ditë, për mua fotografia u bë mjet për të komunikuar dhe thënë mendimet e mesazhet që ndieja. Madje edhe gjatë luftës, kur u detyruam që dhunshëm të lëshojmë shtëpitë, me vete mora vetëm fotoaparatin nga i cili arrita ta nxjerrë një fotografi të vetme.

Kolonën me gra e fëmijë që po e lenin qytetin dhe në prapavijë qytetin që kishte marrë flakë! Rrugë e sipër gjeta një pako me fotografi familjare, të cilat pasi i mbështjella mirë i futa nën dhe që të mos digjeshin. Qe nga ajo kohë e deri më sot, nuk kam shkuar t'i nxjerrë, sepse nuk e di se si do i gjejë, e se si do më presin. Çfarë do më thonë e çfarë do iu them?

 
Africa’s Reggae (2018) Tempera on Paper NFS (Not for Sale)

Africa’s Reggae (2018)
Tempera on Paper
NFS (Not for Sale)

Psychodelic Galaxy (2018) Tempera on Paper NFS (Not  for Sale)

Psychodelic Galaxy (2018)
Tempera on Paper
NFS (Not for Sale)

Zehra Huduti

In her painted world she wants patterns and geometric shapes to create a sense of visual distance and depth that will be identified with oriental spirit, oriental mash-up with the modern abstract art.

By creating space and distance that feels like familiar world to us she wanted to show another kind and taste of art.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Në botën e saj të pikturuar dëshiron modelet dhe forma gjeometrike për të krijuar një ndjenjë të distancës dhe thellësisë vizuale që do të identifikohet me shpirtin oriental, dhe përzierjen e orientalizmit me artin modern abstrakt.

Duke krijuar hapësirë dhe distancë që ndihet si një botë e famshme për ne, dëshironë të tregojë një lloj dhe shije tjetër të artit.

 
Një Dritare (2018) Acrylic on canvas 1100 €

Një Dritare (2018)
Acrylic on canvas
1100 €

Taip Mehmeti


Taip Miftari comes from Ferizaj, and currently lives in Fushë Kosovë. He graduated from the Faculty of Arts in Prishtina with a painting degree. Taip owns a personal art studio called Art Studio Gallery in Fushë Kosovë where he paints and provides art courses for kids. 

He has participated on such exhibitions as "Peace Symbol" organized for the 90th anniversary of Mother Theresa's birthday (2000) at the National Gallery of Kosovo. In addition, his work has also been exhibited in “Lidhja Shqipëtare e Prizerenit” (2003) at the National Gallery of Kosovo and in “The Islamic Art Exhibition” (2008) at the Palace of Youth in Prishtina. Most recently he was a showing artist in the “Third Biennial Drawing” exhibition (2016) at the Gallery of Arts in Ferizaj.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Taip Miftari vjen nga Ferizaji, dhe aktualisht jeton në Fushë Kosovë. Ai u diplomua në Fakultetin e Arteve në Prishtinë në degen e Pikturës. Taipi posedon Atelen Art Studio Gallery ne Fushë Kosovë ku zhvillon veprimtarin personale dhe organizon kurse te artit figurative për fëmijë.

 Disa nga ekspozitat në të cilat ai ka marrë pjesë janë "Simboli i paqës" e mbajtur në Gusht të vitit 2000 në Galerinë Kombëtare të Kosovës, pastaj në ekspoziten e 125 vjetorit të “Lidhjes Shqiptare të Prizrenit” 2003 në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Ai gjithashtu ekspozoi në Ekspozitën e “Artit Islam” të vitit 2008 në galerinë e pallatit të rinisë, ekspoziten “Bienali i tretë i vizatimit” në 2016 në Galerinë e Arteve në Ferizaj, e të tjera.