HOME Exhibition Artists and Works

 

Vendlindja, 2015 Oil on canvas 300€

Vendlindja, 2015
Oil on canvas
300€

Leoneta Abdyli

Leoneta Abdyli was born and raised in Bujanovc. After high school, she pursued her Bachelor and Master degree in Fine Arts from the University of Prishtina.
Leoneta Abdyli was born and raised in Bujanovc. After high school, she pursued her Bachelor and Master degree in Fine Arts from the University of Prishtina. For Leoneta, the concept of “art” can mean a lot, not just to those who feel, who have an artistic soul but for everyone. She believes art is always connected with the truth and the beautiful; it brings joy to one’s soul just by looking at it. Her love for all things art includes the way a sculptor shapes the clay, the sounds of the violin that transcend one to eternity, and how a painter can express his imagination in one small piece of paper by only using colors.
 Leoneta has been active in sharing her love for art through education with her vast experiences with children. Many of these experiences include providing basic art lectures, and creating an environment to discover the talent of children as well as motivating children to create art. Besides teaching art in different elementary schools, she has also worked for various NGOs like Hope, where she was again used her talents to engage children different activities that focused on art and culture.
 As an exhibiting artist, Leoneta has showed her art through many group exhibitions, and solo exhibitions. Some of these exhibitions include Vuk Karadzic, Bujanovac, United Colors of Benetton (Italy), ASA  Expo Painting & Architecture (Prishtina), various group exhibitions at the Swiss Diamond Hotel (Prishtina), group exhibition “Hands On Hands,” Bujanovac, group exhibition of “ASA” (Tirana),  and group exhibition “Spirit of the Spring,” (Albania).
Leoneta has been awarded several certificates for her work in arts and culture to include: Certificate for Painting from the International Film Festival for Human Rights by ASA Club; Certificate of Participation and Contribution from "Expo ASA 2" and "ASA 2 style" by ASA Club; Certificate for Participation in the first Presheva Art Colony; Certificate for Participation in the second edition of the Visual Arts Exhibition, Collective Concert Exhibition, dedicated to Mother Theresa Cathedral, Infiniti Art group (Prishtina)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leoneta Abdyli u lind dhe u rrit në Bujanovc. Pas shkollës së mesme, ajo ndoqi studimet Bachelor dhe Master në Fakultetin e Artit, në Universitetin e Prishtinës. Për Leonetën, koncepti i "artit" mund të nënkuptojë shumë, jo vetëm për ata që e ndjejn, të cilët kanë një shpirt artistik por për të gjithë. Ajo beson se arti është gjithmonë i lidhur me të vërtetën dhe të bukurën; arti të sjell gëzim në shpirtë vetëm duke e shikuar. Dashuria e saj për artin përfshin mënyrën se si skulptori formon argjilën, tingujt e violinës që e të dërgojnë në përjetësi dhe se si një piktor mund ta shprehë imagjinatën e tij në një copë letre duke përdorur vetëm ngjyrat. 
Leoneta ka qenë aktive në shpërndarjen e dashurisë së saj për artin përmes edukimit me përvojen e saj të gjerë me fëmijët. Shumë prej këtyre përvojave përfshijnë sigurimin e leksioneve bazë të artit dhe krijimin e një mjedisi për të zbuluar talentet e fëmijëve, si dhe për të motivuar fëmijët për të krijuar art. Përveç mësimit të artit në shkolla të ndryshme fillore, ajo gjithashtu ka punuar për OJQ të ndryshme si Hope, ku ajo përsëri përdori talentin e saj për të angazhuar fëmijët me aktivitete të ndryshme me fokus në art dhe kulturë. Si një artiste që ekspozon, Leoneta ka treguar artin e saj përmes ekspozitave të shumta grupoe dhe ekspozita personale. Disa nga këto ekspozita përfshijnë Vuk Karadzic, Bujanoc, United Colors of Benetton (Itali), ASA Expo Painting & Architecture (Prishtina), ekspozita të grupeve të ndryshme në Swiss Diamond Hotel (Prishtinë), ekspozita grupore "Hands on Hands", Bujanoc, ekspozita e "ASA" (Tiranë), dhe ekspozita grupore "Shpirti i Pranverës" (Shqipëri). Leonetes i janë dhënë disa certifikata për punën e saj në art dhe kulturë, ndër disa janë: Certifikata për Pikturë nga Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut nga ASA Club; Certifikata për Pjesëmarrjes dhe Kontribut nga "Expo ASA 2" dhe "ASA 2 style" nga ASA Club; Certifikata për pjesëmarrje në koloninë e parë të Artit të Preshevës; Certifikatë për Pjesëmarrje në edicionin e dytë të Ekspozitës së Arteve Pamore, Ekspozita e Koncertit Kolektiv, kushtuar Katedrales Nëna Terezë, Infiniti Art Group (Prishtinë), dhe të tjera. 

 
Bicikleta, 2018 Wood Sticks, Cardboard and String 13€

Bicikleta, 2018
Wood Sticks, Cardboard and String
13€

Qamile Bajraktari

Qamile Bajraktari was born and raised in Klinë, but spent her high school years in Mitrovica. She then graduated from the Faculty of Education at the University of Mitrovica and currently works as an educator at the LOJA Preschool in Prishtina.
Being a creative person is Qamile’s passion and this is evident in her handcraft work.

Her work has also been selected by a professional jury  to exhibit at the art gallery in the University of Mitrovica

..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Qamile Bajraktari u lind dhe u rritë në Klinë, por kaloi vitet e shkollës së mesme në Mitrovicë. Më pas ajo u diplomua nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Mitrovicës dhe aktualisht punon si edukatore në Institutin Parashkollore LOJA në Prishtinë.
Të qenit person kreativ është pasioni i Qamilës dhe kjo është e dukshme edhe në veprat e saja punëdore.

Puna e saj është përzgjedhur nga një juri profesionale për të u ekspozuar në galerinë e artit në Universitetin e Mitrovicës.

 

 
Sakrificë , 2018 Oil on canvas 450€

Sakrificë, 2018
Oil on canvas
450€

Eshtref Berisha

Eshtref Berisha was born and raised Gjilan, where even as a young child he tasted success as a young artist having his artwork selected and awarded many times. He holds Bachelor and Master degrees in art from the University of Prishtina.

 Eshtref has participated in a number of group exhibitions in throughout Kosovo and in Switzerland. In 2006, he received an award for his participation in the exhibition “Flaka e Janarit” in Gjilan.

 Some of his art collaborations include mural representing national symbols that he helped execute with 9 other students. This project for a private Prishtina home. This young group of artists was specifically selected by his then professor Zake Prelvukaj.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 This is Eshtref’s first time participating in a KAE Gallery exhibition. The painting selected for the “HOME” exhibition expresses his ideas of warmth and motivation to continue dreaming despite difficult challenges --- these difficulties can make you stronger.

Eshtref Berisha u lindë dhe u rritë në Gjilan, ku si një fëmijë i vogël shijoi sukses si një artist i ri, duke i’u përzgjedhur veprat e artiit dhe duke fituar cmime të ndryshme shumë herë. Ka diplomuar në Bachelor dhe Master në degen e artit nga Universiteti i Prishtinës.

 Eshtref ka marrë pjesë në disa ekspozita në të gjithë Kosovën dhe po ashtu disa në Zvicër.Në vitin 2006, ai mori një çmim për pjesëmarrjen e tij në ekspozitën "Flaka e Janarit" në Gjilan.

 Disa nga bashkëpunimet e tij të artit përfshijnë murali që përfaqësonë simbolet kombëtare, vepër të cilen e ndihmuan 9 studentë të tjerë që t’a ekzekutoj. Këtë projekt ai e bëri për një shtëpi private në Prishtinë. Ky grup i ri i artistëve u përzgjodh nga profesoresha e tij e atëhershëm Zake Prelvukaj.

 Kjo është hera e parë që Eshtref merr pjesë në një ekspozitë në Galerinë KAE. Piktura e përzgjedhur për ekspozitën "HOME" shpreh idetë e tij të ngrohtësisë dhe motivimit për të vazhduar ëndërrimin pavarësisht sfidave të vështira, vështirësi të cilat të bëjnë më të fortë.

 
Three Sisters , 2018 Acrylic on Burlap 380€

Three Sisters, 2018
Acrylic on Burlap
380€

Celebration , 2016 Acrylic on Canvas 220€

Celebration, 2016
Acrylic on Canvas
220€

Naska Gorani

Naska Gorani is a painter and has been an artist since the early 90's, when she was encouraged by Professor Isa Alimusaj. Despite studying management at university, Naska became increasingly involved in the arts and was soon participating in group and individual exhibitions. These exhibitions were curated by professionals of local and international art institutions.

 Her techniques, subject matter, style, and use of colors are all expressions of her creativity which have been seen in her many paintings, murals, wood pieces, and projects with young high school students. Much of her artwork that was exhibited has also successfully sold and are held in collections throughout Italy, England, Germany, Belgium, Finland, Guatemala, and the United States.

 You can find Naska in Peja where she currently works at the Profile Studio. You can also find her as an active artist engaging with other professional artists and participating in local art colonies. She also is committed to creating opportunities for group and individual collaboration with various organizations using art

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Naska Gorani është një piktore dhe ka qenë artiste që nga fillimi i viteve 90, pas nje bisede me profesorin Isa Alimusaj gjë e cila e inkurajoj.
Përkundër studimeve ne degën e menaxhmentit në universitet, Naska u përfshi gjithnjë e më shumë në art dhe më pas mori pjesë në ekspozita grupore dhe individuale. Këto ekspozita u kuruan nga profesionistë të institucioneve të artit vendor dhe ndërkombëtar.

Teknika, lënda, stili dhe përdorimi i ngjyrave të saj janë të gjitha shprehje të kreativitetit të saj, gjëra që janë parë në shumë piktura, muralë, punime druri dhe projekte me nxënës të rinj të shkollave të mesme. Disa nga keto vepra dhe te tjea gjithashtu janë shitur me sukses dhe mbahen në koleksione private në Itali, Angli, Gjermani, Belgjikë, Finlandë, Guatemalë dhe Shtetet e Bashkuara.

 Ju mund të gjeni Naskën në Pejë, ku ajo aktualisht punon në Studio Profili. Ajo gjithashtu është duke u angazhuar me artistë të tjerë profesionistë dhe duke marrë pjesë në koloni lokale të artit. Ajo gjithashtu është e angazhuar në krijimin e mundësive për bashkëpunime grupor dhe individuale me organizata të ndryshme që bëjn art.

 
Homë, 2017 Wood and Various Materials Not for sale

Homë, 2017
Wood and Various Materials
Not for sale

Saranda Hyseni

Saranda Hyseni grew up in a family of artisans. Her grandfather was a well-known craftsman and with many neighborhood families owning something he crafted. Raised in such a creative environment, Saranda began to learn about different techniques of work, such as wood, copper, textiles, and so on as a young child. Now as a mother of two, she loves the arts and crafts and has been creating various artworks for more than eight years.

 Although she pursued the studies of philology at university after high school, Saranda’s studies were interrupted by the many difficulties Kosovo faced during the post-war years. However, in 2018, Saranda fulfilled her goal of successfully graduating from the University of Mitrovica with a degree in education.
In the meantime, she continued to produce artwork that exhibited in several public exhibitions to include winning a “Best in Show” awarded by a professional jury.  Saranda also actively participates in various entrepreneurial and leadership training, as well as other avenues of how to be an excellent teacher / educator incorporating the field of didactic and creative industry.

 Her piece "Homë” in this exhibition is a very personal project for her. She used a variety of materials and meticulously creating this piece on her own. Saranda credits the final outcome of this project to her perseverance and technical skills, while expressing her personal taste.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Saranda Hyseni u rrit në një familje artistësh. Gjyshi i saj ishte një zejtar i mirënjohur dhe shumë familje të lagjes mbajnë diçka që ai ka krijuar. Të rritur në një mjedis të tillë kreativ, Saranda filloi të mësonte si një fëmijë i vogël rreth teknikave të ndryshme të punës, të tilla si druri, bakri, tekstilet dhe kështu me radhë. Tani si nënë e dy fëmijëve, ajo e do artin dhe veprat artizanale dhe ka krijuar vepra arti të ndryshme për më shumë se tetë vjet.

 Megjithëse vazhdoi studimet në universitin e filologjisë pas shkollës së mesme, studimet e Sarandës u ndërprenë nga shumë vështirësi me të cilat ballafaqohej Kosova gjatë viteve të pasluftës. Megjithatë, në vitin 2018, Saranda e përmbushi qëllimin e saj për të diplomuar me sukses nga Fakulteti i edukimit në Universitetin e Mitrovicës.
Ndërkohë, ajo vazhdoi të bënte vepra arti që ekspozoheshin në disa ekspozita publike duke përfshirë fitimin e një "Best in Show" të dhënë nga një jurie profesionale.

 Saranda gjithashtu merr pjesë në trajnime të ndryshme për ndërmarrësi dhe menaxhment, si dhe trajnime të tjera se si të bëhet një mësuese / edukatore e shkëlqyer që përfshinë fushën e industrisë didaktike dhe krijuese.

 
Piece of Life , 2016 Oil on canvas 400€

Piece of Life, 2016
Oil on canvas
400€

Besjana Kryeziu

Besjana Kryeziu was born and lives in Prishtina, where she earned her Bachelor and Master degrees from the University of Prishtina in art. Juggling a full-time job during her studies, she still found time to teach children preschool-age all the up to teenagers as an arts and crafts teacher. Her artistic journey includes being an active artist exhibiting her work as well as being a curator of exhibitions. The exhibitions she has curated have been for the National Library and for the Albanology Institution, both in Prishtina.

 Besjana is currently part of the Mobile Museum Project. This project uses the inside of a minivan to exhibit archaeological themes and aims to visit as many schools in Kosovo in order to bring the museum experience closer to kids for them to become more familiar with art. Other projects are with the BONEVET Foundation (a creative space) where she incorporated art and technology together. She also worked with children through BONEVET where they built a puppet theater while creating fashion for the puppets. Her personal artworks use oil paints on canvas or she paints with watercolors. Her paintings are characterized by pure color, short and long strokes, shapes and forms inspired by the city of Pristina, where she lives.

 Her other successes include winning an international design contest for the Flora magazine ad campaign. This magazine sold in the U.S. where the proceeds were donated to women's scholarships in Kosovo. In 2016, Besjana was also awarded as “Best Artist” at the 5th edition Expo Style ArkiAsa (Tirana).

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Besjana Kryeziu ka lindur dhe jeton në Prishtinë, ku ka diplomuar në Bachelor dhe Master nga Universiteti i Prishtinës në degën e artit. Duke sfiduar një punë me orar të plotë gjatë studimeve të saj, ajo prap ka gjetur kohë për të 
dhënë mësim për fëmijët e moshës parashkollore deri tek adoleshentët si mësuese e artit dhe
 zanateve. Udhëtimi i saj artistik përfshinë aktivitete të shumta që shfaqin punën e saj,por gjithashtu aktivitete  që e shfaqin atë edhe si kuratore të ekspozitave. Ekspozitat për të cilat ajo ka qenë kuratore kanë qenë për Bibliotekën Kombëtare dhe për Institucionin e Albanologjisë, në Prishtinë. Besjana është aktualisht pjesë e Projektit të Muzeut Mobilë. Ky projekt përdor një minibus të shëndruar në galeri brenda, që ekspozon tema arkeologjike  dhe synon të vizitojë sa më shumë shkolla në Kosovë në mënyrë që të sjellë përvojën e muzeut më pranë  fëmijëve për t’i njoftuar me shumë me artin. Projekte të tjera janë me Fondacionin BONEVET(një hapësirë kreative) ku ajo përfshiu artin dhe teknologjinë së  bashku. Ajo gjithashtu ka punuar me fëmijët përmes BONEVET ku kanë ndërtuar një teatër kukullash duke  krijuar veshje për kukulla. 

 Punimet e saja artistike përdorin ngjyra të vajit në pëlhura ose edhe ngjyra të ujit. Pikturat e saj karakterizohen nga ngjyra të pastra, goditje të shkurtra dhe të gjata, theksim të formave të objekteve të frymëzuara nga qyteti i Prishtinës, ku dhe jeton. Sukseset e saj të tjera përfshijnë fitimin e një gare ndërkombëtare të dizajnit për fushatën ereklamës së revistës Flora. Kjo revistë shitet në SHBA ku të ardhurat u dhuruan për bursatë e grave në Kosovë. Në vitin 2016, Besjana u nderua edhe si "Artistia më e Mirë" në edicionin e pestë Expo Style ArkiAsa (Tiranë). 

 

 
Past and Future , 2018 Digital Illustration on paper 80€

Past and Future, 2018
Digital Illustration on paper
80€

Halil Xhafa

An artist from Mitrovica, Halil Xhafa is currently pursuing his Masters in graphic design at the AAB College (Prishtina). His primary focus as an artist is experimenting with graphic design, photography/video, and painting. His passion for experimental art often portrays the lives of everyday people who deal with everyday problems. His art often represents their depression, joys, and much more through an abstract quality.

 Halil's works have been shown in Europe, the United States, and Africa mainly through online sources. As a working artist, he also owns the studio ID Studio. He is currently the  assistant at the AAB College at the Faculty of Arts in Photography and Digital Video. He is also an active member of U.S. artist group Experimental and has a project called "Call Experimental."

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Një artist nga Mitrovica, Halil Xhafa po ndjek aktualisht studimet e Masterit në dizajn grafik në Kolegjin AAB (Prishtinë). Fokusi i tij kryesor është të eksperimentoj me dizajn grafik, fotografi / video dhe pikturë. Pasioni i tij për artin eksperimental shpesh portretizon jetën e njerëzve të zakonshëm që merren me problemet e përditshme. Arti i tij shpesh përfaqëson depresionin, gëzimet e tyre dhe shumë më tepër nëpërmjet një cilësie abstrakte.

 Punimet e Halilit janë treguar në Evropë, Shtetet e Bashkuara dhe Afrikë kryesisht përmes burimeve online. Si një artist i punëtor, ai gjithashtu zotëron studio ID Studio. Ai është aktualisht asistent në Kolegjin AAB në Fakultetin e Arteve në Fotografi dhe Video Dixhitale. Ai është gjithashtu një anëtar aktiv i grupit artistik amerikan Eksperimental dhe ka një projekt të quajtur "Call Eksperimentale".