Mitrovica Matter Exhibition Artists and Works

 

Lux  (2017) Photography 100 euros

Lux  (2017)
Photography
100 euros

Hambari (2017) Photography 120 euros

Hambari (2017)
Photography
120 euros

Përpjetë (2017) Photography 50 euros

Përpjetë (2017)
Photography
50 euros

Lulzim Hoti

Fotograf, bashkëshort, baba, mësues dhe aktivist i artit, Lulzim Hoti kujton se si kultura e artit
ishte një pjesë e gjallë e Mitrovicës para luftës.

 Ai kujton fuqinë e fotografisë në jetën e tij të hershme: "Një ditë mësuesi im Gegë Behrami na sfidoi të fotografonim njëri-tjetrin. Në dhomën e errtë, filluam të zhvillonim fotografitë. Nën dritën e kuqe, letra e bardhë po fillonte të merrte nuanca të zeza dhe gradualisht po shihja portretin e një mikut tim. Isha vetëm 14 vjeç dhe për mua, e gjithë kjo ishte magjike! Që nga ajo ditë, për mua fotografia u bë mjet për të komunikuar dhe
thënë mendimet e mesazhet që ndieja. Madje edhe gjatë luftës, kur u detyruam që dhunshëm ti
lëshonim shtëpitë, me vete mora vetëm fotoaparatin nga i cili arrita ta nxjerrë një fotografi të
vetme. Kolonën me gra e fëmijë që po e lenin qytetin dhe në prapavijë qytetin që kishte marrë
flakë! Rrugë e sipër gjeta një pako me fotografi familjare, të cilat pasi i mbështjella mirë i futa
nën dhe që të mos digjeshin. Qe nga ajo kohë e deri më sot, nuk kam shkuar t'i nxjerrë, sepse
nuk e di se si do i gjejë, e se si do më presin. Çfarë do më thonë e çfarë do iu them?"

Lulzimi punon për të ndihmuar që arti të ngritet përsëri në Mitrovicë përmes fotografisë së tij dhe
aktivizmit të tij të artit.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

A photographer, husband, father, teacher, and arts activist, Lulzim Hoti remembers the arts
culture being a vibrant part of Mitrovica before the war.

He recalls the power of photography in his early life: “One day, my teacher Mr. Gegë Behrami challenged us to photograph each other. While in the darkroom, we started to develop the photographs. In the red light, the white paper revealed the black nuances and I could gradually see my friend’s portrait. I was only 14 and for me, all of this was magical! Since that day, photography has beoame a tool for communicating, a way to
express my thoughts and perspectives I feel. Even during the war, when we were forced to
move and leave our houses, I brought my camera with me and was only able to take one image.
This photograph showed a line of women and children leaving Mitrovica with the city was on fire
in the background! On the way, I found a package with family photographs. I took this box and
buried in the ground so it wouldn’t burn. Ever since that day, I haven’t retrieved the box. I don’t
know to expect these photos to be like now. How will I find them? What can I expect of myself?
What would these photographs have to say to me and how will I feel about them?”
 
Lulzim works to help make the arts thrive again in Mitrovica through his photography and his
arts activism.

 

 
Mitrovical (2017) Pen and Marker on Paper Not for sale

Mitrovical (2017)
Pen and Marker on Paper
Not for sale

Childhood Memories (2017) Pen and Marker on Paper 10 euros

Childhood Memories (2017)
Pen and Marker on Paper
10 euros

Shend Stavileci

Duke përdorur vizatimin për të krijuar art, Shend Stavileci vjen nga veriu i Mitrovicës.

Pas mbarimit të shkollës së mesme në Mitrovicë, ai vazhdoi me studimin e arkitekturës në Prishtinë. Ai ka marrë pjesë në shfaqjën televizive "Do You Have an Idea?" dhe puntorin "Facing the River.” Përveç vizatimeve, pasionet e tjera të Shendit përfshijnë lojërat kompjuterike dhe filmat.

Mitrovica është një qytet i mbushur me karakter dhe histori, gjithashtu edhe me kujtime nga fëmijeria. Kjo është tematika dominuese e cila gjendet tek veprat e tij. Arti i Shendi-t është i inspiruar nga jeta dhe eksperienca e tij përsonale, sidomos si një femijë ku ai kujtonë të jetë ballafaquar me shumë ndodhi dhe situata vitë pas viti.

Shend beson që art është arma më e fortë e cila mundë të përdoret për të treguar një histori. të i bashkojë njerzit dhe te krijojë momente te bukura të perbashkta. Punimet  e tij janë kryesisht të bëra me laps, markera, dhe ngjyre në letër.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Using drawing to create art, Shend Stavileci is from the north side of Mitrovica. After finishing high school in Mitrovica, he pursued studying architecture in Prishtina. He has participated in the television show "Do You Have an Idea?" and "Facing the River" workshop. In addition to drawing, Shend's other passions include computer games and movies.

Mitrovica is a city full of character and stories --- filled with my childhood memories. This is the dominating theme found in his art. Shend’s art is inspired by his personal life experiences specifically as a child when he remembers facing many challenges and situations year after year.

Shend believes art is the strongest weapon that can be used to tell a story, to unite people, and to create a common spirit. His works are usually pencil, markers and paint on paper.

 
IIbri (2017)Acrylic on canvas 20 €

IIbri (2017)Acrylic on canvas
20 €

Untiteled (2017) Acrylic on canvas 20 €

Untiteled (2017)
Acrylic on canvas
20 €

Taba (2017) Pencil on Paper 30 €

Taba (2017)
Pencil on Paper
30 €

Arbnora Skuroshi

Prindërit e mi shkuan në Gjermani në vitin 1994 me dy motrat e mia të mëdha, ndërsa në vitin e ardhshëm në 1995 kam lindur unë në një qytet të vogël pranë Shtutgartit. Megjithëse nënës time nuk I kujtohet kurkam filluar të vizatoja , ajo thotë se si një fëmijë i vogël vizatoja shumë. Pra, aq shum vizatoja sa që ajo thoshte shpesh herë se unë kam lindur me një laps në dorë.

Kam vazhduar të vizatoj dhe të pikturoj përgjatë jetës time duke marrë pjesë në kurse kur mundesha. Si një studente jam duke studiuar arkitekturën, por ende  mundohem të gjejë kohë për të vizatuar dhe për të pikturuar sepse më jep kënaqësi.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

My parents flew to Germany in 1994 with my two big sisters, and in the following year in 1995 I was born in a small town near Stuttgart. Although my mother does not remember when I started drawing, she says that as a little kid I drew a lot. So I drew so much that she often said that I was born with a pencil in my hand.

I continued to draw and paint my entire life by trying to be a part in courses whenever I could. As a student now I am studying architecture, but I still try to find time to draw and paint because it gives me joy

 
The Female in Space (2017) Oil on Canvas 260 €

The Female in Space (2017)
Oil on Canvas
260 €

The Human Body in Our Space (2017) Oil on Canvas 260 €

The Human Body in Our Space (2017)
Oil on Canvas
260 €

Aneta Hasani


Me prejardhje nga Mitrovica, Aneta Hasani ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në pikturë në Universitetni e Prishtinës. Pikturat e saj përfshijnë një shumëllojshmëri të gjerë të subjekteve, por kryesisht paraqesin trupin e njeriut. Veprat e saj të tanishme eksplorojnë lakuriqësinë e femrës dhe këto piktura përfaqësojnë ndërprerjen e parë të Anetas nga stili i saj realist klasik. Ajo ka ekspozuar veprat e saj në vende të ndryshme ndërkombëtare duke përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën, Egjiptin dhe Shtetet e Bashkuara.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

From Mitrovica, Aneta Hasani received her Bachelor’s and Master’s in painting from the University of Prishtina. Her paintings have included a wide variety of subject matter, but primarily feature the human body. Her current works explore the female nude and these paintings represent Aneta’s first break from her classical realist style. She has exhibited her works internationally to include Germany, Austria, Swizterland, Egypt and the United States.