Escape to Landscapes Artists and Works

 

Black and White Reflection ( Best in Show ),  2018 Photography 100€

Black and White Reflection (Best in Show),  2018
Photography
100€

Ibri River (2018) Photography 100 €

Ibri River (2018)
Photography
100 €

Matka Lake  (2018) Photography 100 €

Matka Lake  (2018)
Photography
100 €

Rilind Sadiku

Beginning as an untrained artist, Rilind Sadiku strives to understand the way nature and the real world works. He tries to understand the essence of things around him and uses sketches and paintings to express what he sees and how he feels. After starting architecture school, Rilind learned the design process and started to see things in a more abstract way. This allowed him to understand how he could change and improve things around him. Understanding these things were not as simple as they looked in the beginning, but it took him a lot of time to find the balance between abstract and concrete ideas.

Rilind uses many methods and tools to help him grasp these concepts, and found photography to be one of the best ways to capture reality in time. Once the image is printed, he reflects on the images and takes in the information and feelings from those images which helps him to see things in a different way. This is the reason why he loves to shoot black and white images; it leaves out all the unnecessary information and focuses on the essence of things and feelings

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Duke filluar si një artist i pa trajnuar, Rilind Sadiku përpiqet të kuptojë mënyrën se si punon natyra dhe bota e vërtetë. Ai përpiqet të kuptojë thelbin e gjërave përreth tij dhe përdor skica dhe piktura për të shprehur atë që sheh dhe si ndihet. Pasi filloi shkollën e arkitekturës, Rilindi mësoi procesin e dizajnimit dhe filloi të shihte gjërat në një mënyrë më abstrakte. Kjo i lejoi atij të kuptonte se si ai mund të ndryshonte dhe përmirësonte gjërat rreth tij. Të kuptuarit e këtyre gjërave nuk ishin aq të thjeshta sa dukeshin në fillim, por iu desh shumë kohë për të gjetur balancin mes ideve abstrakte dhe konkrete.

Rilindi përdor shumë metoda dhe mjete për ta ndihmuar atë të kuptojë këto koncepte por gjeti fotografinë të jetë një nga mënyrat më të mira për të kapur realitetin në kohë.

Pasi të jetë shtypur imazhi, ai reflekton mbi imazhet dhe merr informacionin dhe ndjenjat nga ato imazhe që i ndihmon atij t'i shohë gjërat në një mënyrë tjetër. Kjo është arsyeja pse ai pëlqen të bëjë imazhe bardh e zi, ajo lë të gjitha informacionet e panevojshme anash dhe fokusohet në thelbin e gjërave dhe ndjenjave.

 
Prizren  (2018) Acrylic on paper 70 €

Prizren  (2018)
Acrylic on paper
70 €

Shend Stavileci

Using drawing to create art, Shend Stavileci is from the north side of Mitrovica. After finishing high school in Mitrovica, he pursued studying architecture in Prishtina. He has participated in the television show "Do You Have an Idea?" and "Facing the River" workshop. In addition to drawing, Shend's other passions include computer games and movies.

Mitrovica is a city full of character and stories --- filled with my childhood memories. This is the dominating theme found in his art. Shend’s art is inspired by his personal life experiences specifically as a child when he remembers facing many challenges and situations year after year.

Shend believes art is the strongest weapon that can be used to tell a story, to unite people, and to create a common spirit. His works are usually pencil, markers and paint on paper.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Duke përdorur vizatimin për të krijuar art, Shend Stavileci vjen nga veriu i Mitrovicës.Pas mbarimit të shkollës së mesme në Mitrovicë, ai vazhdoi me studimin e arkitekturës në Prishtinë. Ai ka marrë pjesë në shfaqjën televizive "Do You Have an Idea?" dhe puntorin "Facing the River.” Përveç vizatimeve, pasionet e tjera të Shendit përfshijnë lojërat kompjuterike dhe filmat.

Mitrovica është një qytet i mbushur me karakter dhe histori, gjithashtu edhe me kujtime nga fëmijeria. Kjo është tematika dominuese e cila gjendet tek veprat e tij. Arti i Shendi-t është i inspiruar nga jeta dhe eksperienca e tij përsonale, sidomos si një femijë ku ai kujtonë të jetë ballafaquar me shumë ndodhi dhe situata vitë pas viti.

Shend beson që art është arma më e fortë e cila mundë të përdoret për të treguar një histori. të i bashkojë njerzit dhe te krijojë momente te bukura të perbashkta. Punimet  e tij janë kryesisht të bëra me laps, markera, dhe ngjyre në leter.

 
Parajsa Tokesore II  (2018) Oil on Canvas 150 €

Parajsa Tokesore II  (2018)
Oil on Canvas
150 €

Shkurte Ramushi

Shkurte Ramushi was born in Verban of Vitia, Kosovo. She received her Bachelor and Master degrees from the University of Prishtina in the field of figurative arts, for painting. She has worked as a curator, photographer and coordinator at the "Unique Art Gallery.” She is currently working at the Public University "Kadri Zeka" in the Faculty of Education and lives in Prishtina.

She usually works with oil on canvas but often experiments with various techniques in order to discover and know herself better. She has had three solo exhibitions: "Independence" (2008), "Colors of Life" (2008), and "Remember Me" (2010). These were exhibitions in Prishtina.

She has participated in almost 50 collective exhibitions. Some of her most notable awards and acknowledgments are first place in “Our Destination in the EU'' (2008), the “My Book Award” for contribution in the Field of Culture for 2012, DKRS. She has also received certificates in photography from the Ipko Foundation and Wiki Academy Kosovo for the project ''Kosovo in Wikipedia'' (2012).

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Shkurte Ramushi e lindur më 1992 në Verban të Vitisë, Kosovë, shkollën fillore e mbaroj në vendlindje, të mesmen në Prishtinë, në degën e artit aplikativ, grafikën e liberlidhjes. Studimet BACHELOR (2014) dhe MASTER (2016) i përfundoi ne Universitetin e Prishtines,  degën e artit figurativ, drejtimin e pikturës. Ka punuar si kuratore, fotografe dhe kordinatore në Galerinë “Unique Art Gallery” dhe momentalisht punon në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në Fakultetin e Edukimit. Jeton dhe vepron në Prishtinë.

Zakonisht punone  me teknikën e vajit në pëlhurë, por gjithmonë eksperimenton me teknika të reja inovative dhe përpiqet të zbuloj dhe njoh vetën. Ka pasur tri ekspozitat personale,“Pavarësia” - 20.02.2008 Viti- Pikturë , “Ngjyrat e jetës” , 19.08.2008 , Prishtinë- Pikturë dhe “Remember me” ,31 mars 2010,Prishtinë- Pikturë

Ajo gjithashtu ka marre pjese ne afro 50 ekspozita kolektive. Disa nga cmimet dhe mirënjohjet jane vendin e I-rë - ‘’Destinacioni ynë në BE’’ në Muajin e Rinisë, 2008, MKRS. Mirënjohje për kontribut në lëmin e kulturës për vitin 2012, DKRS si dhe certifikatë në fotografi nga Ipko Foundation dhe Wiki Academy Kosovo në projektin ’’Kosovo in Wikipedia’’2012.

 
Surrounded By Mountains   (2018) Digital  Print SOLD

Surrounded By Mountains   (2018)
Digital  Print
SOLD

Šehida Miftari

Šehida Miftari is from Prizren, but currently living in Prishtina. She graduated at the Faculty of Financial Management and completed Master studies on International Policy and Diplomacy. Šehida is a human rights activist. Her passion and hobby is photography, mostly of tradition, and ethno-culture.

She is self-taught and internationally awarded photographer. She won two performance awards at the international photography competition “Humanity Photo Awards” organized by the China Folklore Photography Association by UNESCO in 2013 and 2015. She received awards for the photos depicting traditional cultural values of Kosovo, namely traditional face-painting of Kosovo-Bosnia community and celebration of spring by Rufai dervishes, both in Prizren. The competition gathers more than 7000 professional and amateur photographers from 158 countries worldwide. She represented Kosovo in Beijing in 2014 with her photos. In 2017, her photos were also part of various exhibitions in Kosovo, Albania, Switzerland. She loves theatre, movies, books and travelling.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Šehida Miftari vjen nga Prizreni, dhe aktualisht jeton në Prishtinë. Ajo u diplomua në Fakultetin e Menaxhimit Financiar dhe përfundoi studimet master mbi Politikën dhe Diplomacinë Ndërkombëtare. Šehida është një aktiviste për të drejtat e njeriut. Pasioni dhe hobi i saj është fotografia, tradita dhe etnokultura.  

Ajo është artiste e pavarur dhe artiste e njohur ndërkombëtarisht. Ajo fitoi dy çmime të performancës në konkursin ndërkombëtar të fotografisë me titull “Humanity Photo Awards” organizuar nga Shoqata e Fotografive Folklorike të Kinës nën patronazhin e UNESCO-s në vitin 2013 dhe 2015. Ajo mori çmime për fotografitë që përshkruajnë vlerat tradicionale kulturore të Kosovës, domethënë pikturën tradicionale të fytyrës së komunitetit të Bosnjës në Kosovë dhe festimin e pranverës nga dervishët Rufai, në Prizren. Konkursi mbledh më shumë se 7000 fotografë profesionistë dhe amatorë nga 158 vende të botës. Ajo e përfaqësoi Kosovën në Pekin në 2014 me fotografitë e saj. Në 2017, fotografitë e saj ishin gjithashtu pjesë e ekspozitave të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Zvicër. Ajo e do teatrin, filmat, librat dhe udhëtimet.

 
Shtigjeve të Skrapës  (2018) Acrylic On Canvas 600 €

Shtigjeve të Skrapës  (2018)
Acrylic On Canvas
600 €

Renea Begolli

Renea Begolli lives in Pristina and is currently a first-year student (Bachelor’s) at the University of Prishtina, Faculty of Arts (painting) with professor Zake Prelvukaj. She has participated in four collective exhibitions and also one solo exhibition. Over the years she has challenged herself with various drawing and painting techniques using materials such as pencil, charcoal, pastel, and acrylic paints on paper or canvas. With brushstrokes, she executes her inspired world of people and the surrounding environment, the dynamics of life, people's movements, her hidden emotions, the melodies of music or an event from a movie. On the other hand, she is also concerned about social issues and everyday problems and uses this to inspire her work.

The purpose of her art is to share a message for people to have a special and personal experience when they see it. In addition, she aims to empower women through art, with an explosion of feelings through the combination of colors and motion. Renea seeks to create paintings that represent a unique environment by experimenting with different artistic styles like surrealism, expressionism, and impressionism.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Renea Begolli, e cila jeton në Prishtinë, aktualisht studente e vitit të parë (Beachelor) në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Arteve (dega pikturë) me profesoreshë Zake Prelvukaj. Deri më tani ajo ka marrë pjesë në katër ekspozita kolektive dhe një ekspozitë personale. Gjatë viteve ka sfiduar veten me teknika te ndryshme të vizatimit dhe pikturës duke përdorur materiale si laps, thëngjil, pastel të thatë, akuarel, dhe ngjyra akril në letër apo pëlhurë. Përmes vijave të brushave ajo pretendon ta shfaq botën e saj të inspiruar nga njerëzit dhe ambienti që e rrethon, dinamika e jetës, lëvizjet e njerëzve, emocionet e fshehura në vete e deri nga meloditë e muzikës apo një ngjarje nga një film. Në anën tjetër edhe temat sociale e problemet e përditshme janë diçka që asaj i ndihmojnë si frymëzim për punë të mëtutjeshme.

Qëllimi i saj është që arti i saj të përqojë një mesazh dhe një ndjenjë të veqantë te secili që e shikon dhe sipas saj çdo njeri e përcepton në mënyrën personale dhe të veqantë. Synim të veçantë në punën e saj ka edhe fuqizimin e femrës përmes artit, një shpërthim ndjenjash përmes kombinimit të ngjyrave dhe akteve. Duke eksperimentuar në mes të frymave të ndryshme si të surealizmit, ekspresionizmit e impresionizmit ajo mundohet që të krijojë piktura të cilat paraqesin një ambient unik.

 
Bedruthan  (2018) Oil on canvas 150 €

Bedruthan  (2018)
Oil on canvas
150 €

Dëbimi nga Toka  (2018) Oil on canvas 1.100 €

Dëbimi nga Toka  (2018)
Oil on canvas
1.100 €

Qendrim Hoxhaj

Qendrim Hoxhaj është nga fshati Vlashnje afër Prizrenit. Ishte gjatë viteve të shkollës së mesme koha kur ai filloi karrierën e tij të artit. Pas shkollës së mesme, vazhdoi studimet e artit në Fakultetin e Arteve "Hasan Prishtina" në Prishtinë. Aktualisht ai banon në Prishtinë kur ai po përfundon vitin e fundit të studimeve.

Disa prej ekspozitave te rendesishme ku Qendrimi kanë marrë pjesë janë: 
· Ekspozita e 9-të e Grupit të Ditës së Pavarësisë për cmimin e Gursel Sylejmanit (Galeria e Arteve në Ferizaj, 2017) 
· Gursel Sylejmani Galeria Flakadani i Karadakut ekspozita grupore në qytetin e Vitisë 
· Projekti i pikturës së murit në QTTGJ në Mitrovicë 
· Projekti GIZ për arsim dhe trajnim për projektet e teknologjisë së gjelbër

Ekspozita e grupit të organizuar nga GIZ dhe Ministria e Arsimit, ku ai ishte fituesi i vendit të parë, të pestë dhe të dhjetë

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Qendrim Hoxhaj is from the village of Vlashnje near Prizren. It was during his high school years that he began his art career. After high school, he continued his studies in art at the faculty of arts "Hasan Prishtina" in Prishtina. He currently resides in Prishtina as he completes his final year of studies.

Some of the notable exhibitions experiences Qendrim has been a part of include: 
·      The 9th Group Exhibition of Independence Day for the Award of Gursel Sylejmani (Art Gallery in Ferizaj, 2017) 
·      Gursel Sylejmani Flakadani i Karadakut Gallerys group exhibition in the city of Vitia. 
·      Wall painting project at QTTGJ in Mitrovica
·      The GIZ project for education and training for green technology projects

Group exhibition organized by GIZ and the Ministry of Education where he was the winner of the first, fifth and tenth place

 
Dimri  (2018) Acrylic on canvas SOLD

Dimri  (2018)
Acrylic on canvas
SOLD

Perëndim në Vushtrri  (2018) Acrylic on paper SOLD

Perëndim në Vushtrri  (2018)
Acrylic on paper
SOLD

Emine Gërguri


Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French in the University of Prishtina and is currently working on the final project for her Master’s degree at the University of Prishtina. 

Her artistic talent emerged at in early childhood when she would often draw the illustrations from her school books. Despite not having any formal art education, Emine paints what she is most inspired by --- nature. She works mainly in tempera paints.

For Emine, art is the way she expresses her thoughts, emotions and ideas trying to create works that show different colors as compared to the reality. She seeks to achieve an original style that will identify her as a painter. Above all, she wants others to experience joy through her art. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ka studiuar gjuhë frënge në Universitetin e Prishtinës dhe momentalisht është duke punuar në punimin final të nivelit mastër. Talentin për art e ka shfaqur qysh në fëmijërinë e saj të hershme duke vizatuar ilustrimet e librave shkollor. Duke mos pasur një edukim adekuat për art ajo ka pikturuar atë që i ka pëlqyer më së shumti. Punon kryesisht me ngjyrat tempera dhe frymëzimin më të madh e merr nga natyra. Parapëlqen që përmes artit të saj të shprehë emocionet, mendimet e qastit dhe përpiqet t’i japë një ngjyrë ndryshe reales. 

Ajo synon që të arrijë një origjinalitet në stil që t’a identifikoj atë si piktore. Mbi të gjitha përmes artit te saj të sjell buzëqeshje në fëtyrat njerëzve sepse ajo mendon që arti sjell gëzim dhe ngjyrë në jetët tona, në ambientet tona të banimit, të punës etj.

 
It’s All About Balance  (2018) Digital Print 30 €

It’s All About Balance  (2018)
Digital Print
30 €

Cold But Beautiful  (2018) Digital print 30 €

Cold But Beautiful  (2018)
Digital print
30 €

Fjolla Çunaku

Fjolla Cunaku is from Prishtina. She studies Architecture and loves capturing moments into frames, therefore keeping them as memories. In 2014 she was part of a photo competition WIKI ACADEMY, where she was awarded recognition for her technical skills in her work and contribution to improving the quality of online content.

This accomplishment highlighted a positive exposure for Kosovo to the world. In 2016 Fjolla participated in the photo exhibition ‘’6X6’’ curated by renowned photographer Hazir Reka. The exhibition presented series of photographs under the framework of cultural heritage including cultural rituals and holiday festivities highlighting ethnic communities across Kosovo’s region. She believes that everyone should feel free to do something that feeds their soul.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Fjolla Cunaku është nga Prishtina. Ajo studion arkitekturën dhe e do shume futjen e momenteve në korniza, duke i mbajtur ato si kujtime.  Në vitin 2014 ajo ishte pjesë e konkursit të fotografive WIKI ACADEMY dhe u nderua me një njohje për angazhimin e saj për përdorimin e teknologjisë në të gjithë punën e saj dhe kontributin për të përmirësuar cilësinë e përmbajtjes në internet që përfaqëson më mirë Kosovën në botë. 

Më vonë, në vitin 2016 ajo ishte pjesë e ekspozitës fotografike '' 6X6 '' kuruar nga fotografja e njohur Hazir Reka. Ekspozita paraqiti një sërë fotografish në kuadrin e trashëgimisë kulturore duke përfshirë ritualet kulturore dhe festat festive, duke theksuar bashkësitë etnike në të gjithë rajonin e Kosovës.  Ajo beson se të gjithë duhet të ndjehen të lirë të bëjnë diçka që ushqen shpirtin e tyre.

 

 

 
Peisazh 1  (2018) Oil on canvas 50 €

Peisazh 1  (2018)
Oil on canvas
50 €

Peisazh 2  (2018) Oil on canvas 50 €

Peisazh 2  (2018)
Oil on canvas
50 €

Argenita Fetahu

Argenita Fetahu born in Gjakova, completed her bachelor studies for painting at the faculty of art in the University of Prishtina. She started her master studies under the well-known painter Zake Prelvukaj. In addition to painting, Argenita has published the illustrated book The Stars Are Sparkling (2014). In 2016 she her work won a prize in the exhibition “Global Art Competition” by the University of Prishtina.

Her relationship with art begins in her childhood. What is most evident in her art, is the play with space which creates shapes and rhythms that put in motion feelings. In addition to numerous collective exhibitions, Argenita had a solo exhibition titled “Koha Përjetimi Emocional” at Raiffeisen Gallery in Albi Mall (2017). For her, the works have a point of reference, the artist's own experience, sensitivity, the relationship between the past and the present.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Argenita Fetahu,është lindur në Gjakovë,dhe ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës,në Drejtimin e pikturës.Ka nisur studimet master në klasën e piktores së njohur Zake Prelvukaj. Ka ekspozuar veprat e saj në ekspozita të ndryshme kolektive dhe ngjarje kulturore. E ka të botuar një libër ilustrimi me titull "The stars are sparkling" (Yjet po ndriqojnë) më 2014. Fituese e vendit të parë në ekspozitën: "Ekspozitë e Gjimnazistëve",2011, si dhe mori çmimin special, Up"Hasan Prishtina" në ekspozitën "Gara e Artit Global" ,2016.

Lidhja e saj me artin zë fill qysh në fëmijëri."Ajo që veqohet më së shumti në artin e saj, përkatësisht nga pikturat e saja është loja me hapësirën,që i jep trajtë,ritëm,formë,thyerje dhe i vë në lëvizje ashtu siç i ndjen. Përveq nëpër ekspozita të shumta kolektive,Argenita në prill të vitit 2017 kishte hapur ekspozitën personale të titulluar "Koha përjetimi emocional" në Raiffeisen Gallery" në Albi mall". Për të,veprat kanë një pikë referimi,eksperiencën e vetë artistit,ndjeshmërinë,raportin mes së shkuarës dhe së tashmës. Ndër të tjera punoi dhe murale ne vende të ndryshme.

 

 
Venustas   (2018) Oil on canvas 250 €

Venustas   (2018)
Oil on canvas
250 €

Arbresha Gashi

Arbresha Gashi was born in 1994 and lives in Istog. While attending the Secondary School of Fine Arts in Peja, she participated in several exhibitions both within the school and throughout the city of Peja. She later went on to graduate from the Academy of Fine Arts of Kosovo in 2017 completing her bachelor's degree in the field of painting.

She has exhibited in several shows to include: Artistic column Intersos (Peja), “Three Arches” (Prishtina), the 17th Annual Exhibition at the Faculty of Arts, Gursel Sylejmani, and “1 to 1000” (Prishtina). Although she has  deep feelings about her subjects, the goals are aesthetic. Arbresha is currently in a Master's degree program studying with Professor Nagip Berisha.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Arbresha Gashi u lind me 1994 dhe jeton në Istog. Pasi përfundoi shkollimin e mesëm në shkollën profesionale të arteve ``Odhise Paskali``në Pejë, gjate kësaj kohe ishte pjesëmarrse në disa ekspozita me punimet e saj, në kuadër të shkollës dhe qytetit të Pejës. Me pas  aplikoi në Akademinë e Arteve Figurative të Kosovës ,ku dhe u pranua që për vitet në vazhdim të jet pjesë e këtij universiteti.

Në vitin 2017 përmbylli ciklin e studimeve bachelor në degën e Pikturës. Ka marrë pjesë në disa ekspozita kolektive të mbajtura brenda Kosovës sic janë: Koloni artistike (Peja), “Ura me tri harqe” (Prishtinë), ekspozita vjetore në fakultetin e arteve 2017, “Gursel Sylejmani” (Ferizaj) 2017, “1 ne 1000” (Prishtinë). Edhe pse kan ndjenja të thella për subjektet e saja,synimet janë estetike. Me 2017 filloi studimet Mastër në klasën e prof.Nagip Berisha.