2019 Exhibitions

HOME Exhibition 

VIEW EXHIBITION ALBUM
Datat e Ekspozitës: 21 Korrik deri me 11 Gusht 2019

Shtëpia, është më shumë se vetëm një vend. Fjala shtëpi ka kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Çfarë na kujton neve shtëpinë? Si duket shtëpia, çfarë arome ka, çfarë ndjenje të dhuron? Pasi që Mitrovica po përgatitet për ardhjen e diasporës këtë verë, Galeria KAE eksploron idetë, kujtimet, eksperiencat dhe shprehjet se çfarë do me thënë shtëpi. Kjo ekspozitë përfshinë llojshmëri të veprave artistike nga artistët: Leoneta Abdyli, Qamile Bajraktari, Eshtref Berisha, Naska Gorani, Saranda Hyseni, Besjana Kryeziu dhe Halil Xhafa.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition Dates:  21 June - 11 August 2019

HOME -- its more than just a house or a place. Home means different things to different people. What reminds us of home? What does home look like, smell like, feel like? As the city of Mitrovica prepares for the arrival of the Kosovo diaspora that return each summer, the KAE Gallery explores the ideas, memories, experiences, and expressions of what "home" means. This exhibition includes a variety of artworks from the following artists: Leoneta Abdyli, Qamile Bajraktari, Eshtref Berisha, Naska Gorani, Saranda Hyseni, Besjana Kryeziu and Halil Xhafa.


Emine Gërguri: A Solo Exhibition 

VIEW EXHIBITION ALBUM

ExhCard.jpg

Data e ekspozitës:  10 maj - 09 qershor 2019

Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ajo ka studiuar frëngjishten në Universitetin e Prishtinës. Interesi i saj artistik filloi si fëmijë duke nxjerrë ilustrimet në librat e saj shkollorë. Dashuria e saj për pikturën dhe krijimin e artit u rrit çdo herë e më shumë kur ajo rritej dhe u motivua që të bëhej nje artiste e vetëdijshme që është sot.

Duke ndjekur traditat e artistëve të tjerë të mirënjohur, si Vincent Van Gogh dhe Frida Kahlo, Emine thjesht e pikutron atë që ajo pëlqen dhe është e frymëzuar shumë nga natyra. Ajo ka një pasion të veçantë për ngjyrën dhe e gjenë vetën më së miri që të shpreh emocionet dhe mendimet e saj përmes ngjyrave.

Një nga artistët më të suksesshëm të Galerisë KAE që shiti artin e saj, Emine ka marrë pjesë në tri ekspozita të grupuara në galerinë KAE: Feeling Blue (2019); Color: The Eye Candy of Art (2018); Escape to Landscapes (2018).

Ekspozita Gjuha e Ngjyrave është ekspozita e parë personale e Emines. Ajo tregon trupin e punës të krijuar kryesisht në bojë tempera. Në atë ekspozitë, punimet e Emines janë parë së bashku për herë të parë duke shfaqur përvojën dërrmuese të ngjyrës për shikuesit.

Në një vend që shpesh fliten disa gjuhë të ndryshme, veprat e Emines u drejtohen të gjithëve me gjuhën e ngjyrës. Galeria Kosovo Art Exchange është krenar të ekspozoj Ekspoziten e Gjuhës së Ngjyrës: Ekspozita Solo e Emine Gëgurit.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: 10 May - 09 June 2019

Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French at the University of Pristina. Her artistic interest began as a child by drawing the illustrations in her school books. Her love for painting and creating art only increased as she got older and motivated her to become the self-taught artist she is today. Following the traditions of other well-known self-taught artists such as Vincent van Gogh and Frida Kahlo, Emine simply paints what she likes and is heavily inspired by nature. She has a passion for color and finds it best expresses her emotions and thoughts.

One of the KAE Gallery’s most successful artist selling her artwork, Emine has participated in three group juried exhibitions at the KAE Gallery: Feeling Blue (2019); Color: The Eye Candy of Art (2018); Escape to Landscapes (2018).

This exhibition is Emine’s first solo exhibition. It showcases her body of work created mostly in tempera paint. Here in this exhibition, Emine’s artwork is seen together for the first time displaying the overwhelming experience of color for the viewer.

In a country that often speaks several different languages, Emine’s works speaks to all with the language of color. The Kosovo Art Exchange Gallery is proud to exhibit Emine Gëguri: A Solo Exhibition.


The Women of Mitro 

VIEW EXHIBITION ALBUM

Data e ekspozitës:  29 mars - 28 pril 2019

Përderisa Kosova feston ditën e grave më 08 Mars, Galeria Kosovo Art Exchange feston gratë e Mitrovicës. Tani janë shfaqur punimet në të gjitha mediumet nga artistet femra të cilat kanë lindur në Mitrovicë ose e konsideronin veten të lidhur me Mitrovicën. Kjo ekspozitë gjithashtu përfshinë punime nga dy artistë meshkuj të cilat janë inspiruar nga gratë e Mitrovicës. Artistët të cilët do të marrin pjesë me shfaqjen e veprave të tyre janë: Eglantina Avdiu, Albana Berisha, Besim Ibrahimi, Graniit Kutllovci, Florentina Pllana, Rilind Sadiku, Arbnora Skuroshi, Naim Spahiu, Elvane Tahiri, dhe 3DX. Puna e Florentina Pllana u zgjodh si fituesja e qmimit "Zgjedhja e Jurisë."

Kjo është një përzgjedhje e larmishme e veprave të artit duke përfshirë fotografi, piktura, skulptura dhe ilustrimi. Kjo ekspozitë përfshinë mbi 15 punime, të gjitha të krijuara brenda 5 viteve të fundit. Përveç përzgjedhjes së jurisë, Galeria Kosovo Art Exchange përmbanë fotografi nga Muzeu i Mitrovicës dhe shfaqë punime të ndryshme të tekstilit dhe bizhuterive nga Mundësia Mitrovicë.

Kjo ekspozitë gjithashtu përfshiu një mur në të cilin ftuam vizitorët të linin një mesazh me dashuri në nderë të gruas së tyre të Mitrovicës.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: 29 March - 28 April 2019

As Kosovo celebrated Women’s Day on 08 March, the Kosovo Art Exchange Gallery celebrated the women of Mitrovica. Featuring artworks in all mediums by female artists that have either been born in Mitrovica or considers herself connected to Mitrovica. This exhibition also includes works by male artists who are inspired by the women of Mitrovica. The artists showcasing their works are: Eglantina Avdiu, Albana Berisha, Besim Ibrahimi, Granit Kutllovci, Florentina Pllana, Rilind Sadiku, Arbnora Skuroshi, Naim Spahiu, Elvane Tahiri, and 3DX. Florentina Pllana’s work was selected as the winner of “The Jurors’ Choice” award.

This is a diverse selection of art ranging from photography to paintings to sculpture to illustration. The exhibition includes over 15 works, all created within the last 5 years. In addition to the juried selections, the Kosovo Art Exchange Gallery features photography from the Museum of Mitrovica and various displays of textiles and jewelry from Mundësia Mitrovica.

This exhibition also included a wall in which we invited visitors to leave a message of honor and love for their woman of Mitrovica.


Feeling Blue 

VIEW EXHIBITION ALBUM

Data e ekspozitës: 15 Shkurt - 10 Mars 2019

Ka ardhur koha për ekspozitën që do ketë juri bordin e Galerisë KAE! Keni disponimin e dimrit? Ne do të përqafojmë dëshpërimin! Arti mund të jetë një mjet i fuqishëm për të shprehur emocion të thellë. Artistët inkurajohen që të dorëzojnë art që komunikojnë një emocion të fortë - të trishtuar ose të lumtur dhe çdo gjë në mes - dhe çdo përdorimi të ngjyrës blu.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: 15 February - 10 March 2019

Its time for the annual KAE Gallery Board juried exhibition! Got the winter blues? We're going to embrace the blues! Art can be a powerful tool to express deep emotion. Artists are encouraged to submit art that communicates strong emotion --- sad or happy and everything in between --- and any use of the color blue.