2018 Exhibitions

Color: The Eye Candy of Art

Data e ekspozitës: 22 qershor - 29 korrik 2018

Ngjyra është një nga elementët më të fuqishëm që përdoret në art. Ajo ngjall emocion mënyrën të njetë mënyrë  sikur se akordet muzikore që godasin zemrën. Ngjyra mund të jetë dramatike ose delikate, mund të komunikojë energji ose heshtje, por sido që të jetë, është si karamele për sytë. Kjo ekspozitë feston fuqinë e ngjyrës që përdoret në të gjitha mediumet. 

Njoftohuni me jurinë: Lynn Aldrich (Amerikane)

Artistët: Yllka Fetahaj, Emine Gërguri, Vesa Govori - Hapçiu, Qendrim Hoxhaj, Vlora Ismaili, Edita Krasniqi, Šehida Miftari,  Zvonko Pavlicic, Hana Potera, Mirjeta Qehaja, Rilind Sadiku, Halil Xhafa.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: June 22 – July 29, 2018

Color is one of the most powerful elements used in art. It evokes emotion the way some musical chords strike the heart. Color can be dramatic or subtle, it can communicate energy or silence but either way, it is like candy for the eyes. This exhibition celebrates the power of color used in all mediums.

Meet the Juror: Lynn Aldrich (American

Artists: Yllka Fetahaj, Emine Gërguri, Vesa Govori - Hapçiu, Qendrim Hoxhaj, Vlora Ismaili, Edita Krasniqi, Šehida Miftari,  Zvonko Pavlicic, Hana Potera, Mirjeta Qehaja, Rilind Sadiku, Halil Xhafa.


Kosovo Leadership Academy: Environmental Design Initiative 2018

Data e ekspozitës: 15 maj - 10 qershor 2018

Si pjesë e misionit të saj për t'i shërbyer studentëve dhe për të pasur partneritet me institucionet lokale të arsimit, Galeria KAE ka nderin që të mbajë ekspozitën e parë të  Akademisë së Lidershipit në Kosovë: Environmental Design Initiative 2018. Kjo do të jetë një mundësi që komuniteti jonë të i ekspozohet udhëheqësve të ardhshëm të Kosovës. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition date: May 15 – June 10, 2018

As part of its mission to serve students and collaborate in partnerships with local educational institutions, the KAE Gallery is thrilled to host the Kosovo Leadership Academy's first exhibition: Environmental Design Initiative 2018. This will be an opportunity for the community to be exposed to some of Kosovo's future leaders. 


Solivagant: Art by Shend Stavileci

View Exhibition Album
Datat e ekspozitës: 09 Mars - 29 Prill, 2018

Solivagant: Një emër në anglisht që do të thotë bredhës i vetmuar. Artistët shpesh jetojnë dhe krijojnë në botën e tyre. Udhëtimi artistik i krijimtarisë së artistëve mund të jetë një udhëtim që shkon në drejtime te pa planifikuara, të pa parashikueshme por që përsëri zgjedhin të mos ndryshojnë asgjë. Ne duam të ndajmë udhëtimin vizual dhe kreativ të një artisti, me tërë botën.

Juria Dida Parrott tha:
"Këto vepra janë shumë të fuqishme, shpesh të nxitura nga hapësira të guximshme të sheshta dhe ngjyra të forta. Animacionet flasin për audiencën universale. Emocionet transmetohen, mesazhe të forta dhe delikate, ofrojnë një interes përmes trupit te veprave. Në vecanti më tërheq vajza e re në maskën blu, përderisa duart e saj fshehin buzëqeshjen e saj dhe kjo më shpie mua në gëzimin e saj. "
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Solivant: an English noun meaning solitary wanderer. The artist often lives and creates in their own world. The artist's journey of creativity is can be one that travels in directions they do not plan, cannot predict but would not choose to change. The KAE Gallery is proud to exhibit Shend Stavileci as its first solo show artist in his first solo exhibitions.

Juror Dida Parrott said:
"These works are very powerful, often driven by the bold flat spaces and intense colors.  They have an anime and street art feel which speaks to the universal audience.  The emotions come through and the messages, both strong and subtle, provide an interest through the body of works.  I am particularly drawn to the young girl in the blue mask as her hands hide her smile and that draws me in to her joy."


Projekti i fotografive New Born / New Born Photography Project

View New Born Project

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 2018

Për të festuar dhjetëvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Galeria e KAE do të krijojë projektin e saj të dytë gjigantit me selfies! Këtë herë ne duam fotot e juaja (dhe miqëve tuaj) me skulpturën e famshme të New Born! Dërgimi është falas, lehtë peër tu bërë dhe e hapur për artistë dhe jo artistë. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
To celebrate the 10th anniversary of Kosovo's declaration of independence, the KAE Gallery will create its second giant selfie project! This time we want photos of you (and your friends) with the famous New Born sculpture! Submission is free, easy, and open to artists and NON-artists alike.


Escape to Landscapes

View exhibition album

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 25 Shkurt, 2018

Peisazhet në rajonin e Ballkanit janë ndër më të bukurat. Duke filluar prej maleve e deri tek plazhet. Nga fshatrat  e deri tek qytetet e mëdha. Galeria KAE fillon vitin e ri me ekspozitën e saj të parë për  vitin 2018 që paraqet imazhe të frymëzuara nga peisazhet.

Artistët: Arbresha Gashi, Renea Begolli, Fjolla Çunaku, Argenita Fetahu, Emine Gërguri, Šehida Miftari, Shkurte Ramushi, Rilind Sadiku, Shend Stavileci, dhe Qendrim Hoxhaj.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: 02 February - 25 February, 2018

The landscape of the Balkans are some of the most beautiful. From mountains to beaches. From villages to big cities. The KAE Gallery starts the new year with its first 2018 exhibition celebrating images that are inspired by landscapes. 

Artists : Arbresha Gashi, Renea Begolli, Fjolla Çunaku, Argenita Fetahu, Emine Gërguri, Šehida Miftari, Shkurte Ramushi, Rilind Sadiku, Shend Stavileci, dhe Qendrim Hoxhaj.


2017 Exhibitions

That Face / Ajo Fytyrër

View exhibition album

Ç'ka ka rreth fytyrës së njeriut?  Një buzëqeshje?  Një shikim i syve? Kjo ekspozit eksploron artin e portreteve. Edhe në qoftë se është portreti i një të huaji, i një personi të dashur apo edhe i ndonjë personit të famshëm---portreti është një imazh i fuqishëm. Ne po kërkojmë për portrete qe prezantojnë të gjitha llojet e shprehjeve---abstrakte, tradicionale, fotografi, iluzion, dhe skulpturë.

Artistët: Aneta Hasani, Arbnora Skuroshi, Adea Pula, Qendrim Hoxhaj, Vesa Govori- Hapciu, Halil Xhafa, Fatlum Meholli, Shend Stavileci, Rilind Sadiku, Emine Jetishi. 

15 Shtator – 19 Nëntor, 2017
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

What is it about the human face? A smile? A look of the eyes? This exhibition explores the art of portraits. Whether its the portrait of a stranger, a loved one or even someone famous --- the portrait is a powerful image. We are looking for portraits that represent all styles of expression ---- abstract, traditional, photography, illustration, sculpture

Artists: Aneta Hasani, Arbnora Skuroshi, Adea Pula, Qendrim Hoxhaj, Vesa Govori- Hapciu, Halil Xhafa, Fatlum Meholli, Shend Stavileci, Rilind Sadiku, Emine Jetishi.


Selfie Project

View Selfie Project 

Ne harmoni me Ekspoziten THAT FACE, Galeris KAE po krijonë "selfie of Kosovo." Fjala projekt mund të ketë kuptime të ndryshme në gjuhën. Ky "projekt" përbëhet nga selfies, dhe është një bashkëpunim për te shfaqur fytyrat e Kosovës.

Këto selfie janë vendosur në atë menyrë që të krijohet një selfie e madhe e Kosovës.

Shtator 15, 2017 -  Shkurt 05, 2018.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

In conjunction with the THAT FACE exhibition, the KAE Gallery is creating a "selfie of Kosovo." The word project in English can mean several things. This is a "project" of selfies and is a collaboration to "project" the faces of Kosovo.

These selfies will be arranged to create one large selfie of Kosovo.

September 15, 2017 - February 05, 2018


Mitrovica Matter

Read about this exhibition by Kosovo 2.0

View exhibition album

Ekspozita është mbyllur të Dielen, 27 Gusht, 2017

Fjala “matter” mund të ketë shum kuptime në gjuhën Angleze. Mund ti referohet materialeve, gjërave, përmbajtjeve, substancave, rasteve, ngjarjeve, shembujve, shancës, arsyes, motiveve,esencës dhe zemrës për ti jepur ca shembuj. Pra çfarë mendojnë disa artist në Mitrovic për Mitrovica” Matter”.  Të mirat, të këqijat, të bukurat, të shëmtuarat, diskurajimet dhe inspirimet. Inagurimi I ekspozitës së Kosovo Art Exchange Gallery përmban vepra të artistëve lokalë të cilëtmendimet e tyre se qfarë do të thotë Mitrovica Matter.

Artistët: Aneta Hasani, Abrnora Skuroshi, Shend Stavileci dhe Lulzim Hoti. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition closed Sunday, August 27, 2017

The word "matter" can mean many things in English.  It can refer to material, stuff, contents, substance, case, event, occasion, instance, chance, reason, cause, motive, essence, core, and heart to give a few examples. So what do artists in Mitrovica think is Mitrovica's "matter"? Both good and bad, beautiful and ugly, inspiring and discouraging, the inaugural exhibition of the Kosovo Art Exchange Gallery features works by local artists who express what they think Mitrovica Matter means. 

Artists: Aneta Hasani, Abrnora Skuroshi, Shend Stavileci dhe Lulzim Hoti.