Text It!

Text. Fonte. Tipografi. Çdo gjë me një letër ose fjalë (në çdo gjuhë). Art dhe Dizajn, Logo, Mediat e përziera. Kjo ekspozitë është për ata artistë që tregojnë talentin e tyre me elementin e teksteve.

14 janar  – 18 shkurt, 2018

Hapja e recepcionit: E diel,  14 janar, 2018
4 pm - 7 pm

Ekspozita mbyllet të dielen, 18 shkurt, 2018
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Text. Fonts. Typography. Anything with a letter or words (in any language). Art and Design. Logos. Mixed media. This exhibition is for those designers out there who show us their talent with the element of texts.

January 14 - February 18, 2018
Opening Reception: Sunday, January 14, 2018
4 pm - 7 pm

Exhibition closes Sunday, February 18, 2017


Project: Poetic Text /
Projekti: Mesazh Poetik

 

 

 

 

 

 

 

Një rresht. Duaje apo urrej ata! Ne jetojmë në një botë të shpejtë, dhe të shkurtër komunikimit. 
E lidhur me ekspozitën TEXT IT! Galeria KAE po krijon një tekst të madh poetik nga gjiithë Kosova.

14 janar  – 18 shkurt, 2018
Hapja e recepcionit: E diel,  14 janar, 2018
4 pm - 7 pm

Ekspozita mbyllet të dielen, 18 shkurt, 2018

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

One-liners. Love them, hate them! We live in a world of quick, fast, and SHORT communication.
In conjunction with the TEXT IT! exhibition, the KAE Gallery is creating a large Poetic Text of Kosovo.

January 14 - February 18, 2018
Opening Reception: Sunday, January 14, 2018
4 pm - 7 pm

Exhibition closes Sunday, February 18, 2017

 


That Face /
Ajo Fytyrër

Ç'ka ka rreth fytyrës së njeriut?  Një buzëqeshje?  Një shikim i syve? Kjo ekspozit eksploron artin e portreteve. Edhe në qoftë se është portreti i një të huaji, i një personi të dashur apo edhe i ndonjë personit të famshëm---portreti është një imazh i fuqishëm. Ne po kërkojmë për portrete qe prezantojnë të gjitha llojet e shprehjeve---abstrakte, tradicionale, fotografi, iluzion, dhe skulpturë.

15 Shtator – 19 Nëntor, 2017
Hapja e recepcionit: E Premte,  15 Shtator, 2017
7 pm - 10 pm

Ekspozita mbyllet të Dielen, 19 Nëntor, 2017
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

What is it about the human face? A smile? A look of the eyes? This exhibition explores the art of portraits. Whether its the portrait of a stranger, a loved one or even someone famous --- the portrait is a powerful image. We are looking for portraits that represent all styles of expression ---- abstract, traditional, photography, illustration, sculpture

September 15 - November 19, 2017
Opening Reception: Friday, September 15, 2017
7 pm - 10 pm

Exhibition closes Sunday, November 19, 2017


Selfie Project

In conjunction with the THAT FACE exhibition, the KAE Gallery is creating a "selfie of Kosovo." The word project in English can mean several things. This is a "project" of selfies and is a collaboration to "project" the faces of Kosovo.

These selfies will be arranged to create one large selfie of Kosovo.

September 15 - November 19, 2017
Opening Reception: Friday, September 15, 2017
7 pm - 10 pm

Exhibition closes Sunday, November 19, 2017


Ekspozita mbyllet të Dielen, 27 Gusht, 2017

Fjala “matter” mund të ketë shum kuptime në gjuhën Angleze. Mund ti referohet materialeve, gjërave, përmbajtjeve, substancave, rasteve, ngjarjeve, shembujve, shancës, arsyes, motiveve,esencës dhe zemrës për ti jepur ca shembuj. Pra çfarë mendojnë disa artist në Mitrovic për Mitrovica” Matter”.  Të mirat, të këqijat, të bukurat, të shëmtuarat, diskurajimet dhe inspirimet. Inagurimi I ekspozitës së Kosovo Art Exchange Gallery përmban vepra të artistëve lokalë të cilëtmendimet e tyre se qfarë do të thotë Mitrovica Matter.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition closed Sunday, August 27, 2017

The word "matter" can mean many things in English.  It can refer to material, stuff, contents, substance, case, event, occasion, instance, chance, reason, cause, motive, essence, core, and heart to give a few examples. So what do artists in Mitrovica think is Mitrovica's "matter"? Both good and bad, beautiful and ugly, inspiring and discouraging, the inaugural exhibition of the Kosovo Art Exchange Gallery features works by local artists who express what they think Mitrovica Matter means.