Solivagant: Art by Shend Stavileci

Duke përdorur vizatimin për të krijuar art, Shend Stavileci vjen nga veriu i Mitrovicës.

Pas mbarimit të shkollës së mesme në Mitrovicë, ai vazhdoi me studimin e arkitekturës në Prishtinë. Ai ka marrë pjesë në shfaqjën televizive "Do You Have an Idea?" dhe puntorin "Facing the River.” Përveç vizatimeve, pasionet e tjera të Shendit përfshijnë lojërat kompjuterike dhe filmat.

Mitrovica është një qytet i mbushur me karakter dhe histori, gjithashtu edhe me kujtime nga fëmijeria. Kjo është tematika dominuese e cila gjendet tek veprat e tij. Arti i Shendi-t është i inspiruar nga jeta dhe eksperienca e tij përsonale, sidomos si një femijë ku ai kujtonë të jetë ballafaquar me shumë ndodhi dhe situata vitë pas viti.

Shend beson që art është arma më e fortë e cila mundë të përdoret për të treguar një histori. të i bashkojë njerzit dhe te krijojë momente te bukura të perbashkta. Punimet  e tij janë kryesisht të bëra me laps, markera, dhe ngjyre në letër.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Using drawing to create art, Shend Stavileci is from the north side of Mitrovica. After finishing high school in Mitrovica, he pursued studying architecture in Prishtina. He has participated in the television show "Do You Have an Idea?" and "Facing the River" workshop. In addition to drawing, Shend's other passions include computer games and movies.

Mitrovica is a city full of character and stories --- filled with my childhood memories. This is the dominating theme found in his art. Shend’s art is inspired by his personal life experiences specifically as a child when he remembers facing many challenges and situations year after year.

Shend believes art is the strongest weapon that can be used to tell a story, to unite people, and to create a common spirit. His works are usually pencil, markers and paint on paper.

Be Passionate (2017)  150 € Original Print 20 € Smaller Print (29.7 x 42 cm)

Be Passionate (2017)
150 € Original Print
20 € Smaller Print (29.7 x 42 cm)

 
Own Who You Are (2018)  100€ Original Print 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

Own Who You Are (2018)
100€ Original Print
20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

 
Revolutionary Kids (2017)  1000€ Original Print 20€ Smaller Print (42 x 29.7 cm)

Revolutionary Kids (2017)
1000€ Original Print
20€ Smaller Print (42 x 29.7 cm)

 
Wonderwall (2017) Live Life to the Fullest (2018)  50€ Original Print 90€ Original Print 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm) 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

Wonderwall (2017) Live Life to the Fullest (2018)
50€ Original Print 90€ Original Print
20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm) 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

 
Inhale the Future, Exhale the Past (2018)  50€ Original Print 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

Inhale the Future, Exhale the Past (2018)
50€ Original Print
20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

 
Whatever U Think, Think Bigger (2017)  80€ Original Print 20€ Smaller Print (42 x 29.7 cm)

Whatever U Think, Think Bigger (2017)
80€ Original Print
20€ Smaller Print (42 x 29.7 cm)

 
There Are No Speed Limits on the Road of Success (2018)  100€ Original Print 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

There Are No Speed Limits on the Road of Success (2018)
100€ Original Print
20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

 
Don’t Be Afraid of Evocations (2017)  100€ Original Print 20€ Smaller Print (42 x 29.7 cm)

Don’t Be Afraid of Evocations (2017)
100€ Original Print
20€ Smaller Print (42 x 29.7 cm)

 
Comfortably Numb (2018)  50€ Original Print 20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)

Comfortably Numb (2018)
50€ Original Print
20€ Smaller Print (29.7 x 42 cm)