That Face Exhibition Artists and Works

 
Indiani (2017) - Best in Show Oil on canvas 950 €

Indiani (2017) - Best in Show
Oil on canvas
950 €

Indiana (2017) Oil on canvas 550 €

Indiana (2017)
Oil on canvas
550 €

Qendrim Hoxhaj

Qendrim Hoxhaj është nga fshati Vlashnje afër Prizrenit. Ishte gjatë viteve të shkollës së mesme koha kur ai filloi karrierën e tij të artit. Pas shkollës së mesme, vazhdoi studimet e artit në Fakultetin e Arteve "Hasan Prishtina" në Prishtinë. Aktualisht ai banon në Prishtinë kur ai po përfundon vitin e fundit të studimeve.

Disa prej ekspozitave te rendesishme ku Qendrimi kanë marrë pjesë janë: 
· Ekspozita e 9-të e Grupit të Ditës së Pavarësisë për cmimin e Gursel Sylejmanit (Galeria e Arteve në Ferizaj, 2017) 
· Gursel Sylejmani Galeria Flakadani i Karadakut ekspozita grupore në qytetin e Vitisë 
· Projekti i pikturës së murit në QTTGJ në Mitrovicë 
· Projekti GIZ për arsim dhe trajnim për projektet e teknologjisë së gjelbër

Ekspozita e grupit të organizuar nga GIZ dhe Ministria e Arsimit, ku ai ishte fituesi i vendit të parë, të pestë dhe të dhjetë

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Qendrim Hoxhaj is from the village of Vlashnje near Prizren. It was during his high school years that he began his art career. After high school, he continued his studies in art at the faculty of arts "Hasan Prishtina" in Prishtina. He currently resides in Prishtina as he completes his final year of studies.

Some of the notable exhibitions experiences Qendrim has been a part of include: 
·      The 9th Group Exhibition of Independence Day for the Award of Gursel Sylejmani (Art Gallery in Ferizaj, 2017) 
·      Gursel Sylejmani Flakadani i Karadakut Gallerys group exhibition in the city of Vitia. 
·      Wall painting project at QTTGJ in Mitrovica
·      The GIZ project for education and training for green technology projects

Group exhibition organized by GIZ and the Ministry of Education where he was the winner of the first, fifth and tenth place

 
Smoke (2017) Photography 100€

Smoke (2017)
Photography
100€

Ghost (2017) Photography 100 €

Ghost (2017)
Photography
100 €

Rilind Sadiku

Duke filluar si një artist i pa trajnuar, Rilind Sadiku përpiqet të kuptojë mënyrën se si punon natyra dhe bota e vërtetë. Ai përpiqet të kuptojë thelbin e gjërave përreth tij dhe përdor skica dhe piktura për të shprehur atë që sheh dhe si ndihet. Pasi filloi shkollën e arkitekturës, Rilindi mësoi procesin e dizajnimit dhe filloi të shihte gjërat në një mënyrë më abstrakte. Kjo i lejoi atij të kuptonte se si ai mund të ndryshonte dhe përmirësonte gjërat rreth tij. Të kuptuarit e këtyre gjërave nuk ishin aq të thjeshta sa dukeshin në fillim, por iu desh shumë kohë për të gjetur balancin mes ideve abstrakte dhe konkrete.

 Rilindi përdor shumë metoda dhe mjete për ta ndihmuar atë të kuptojë këto koncepte por gjeti fotografinë të jetë një nga mënyrat më të mira për të kapur realitetin në kohë.

Pasi të jetë shtypur imazhi, ai reflekton mbi imazhet dhe merr informacionin dhe ndjenjat nga ato imazhe që i ndihmon atij t'i shohë gjërat në një mënyrë tjetër. Kjo është arsyeja pse ai pëlqen të bëjë imazhe bardh e zi, ajo lë të gjitha informacionet e panevojshme anash dhe fokusohet në thelbin e gjërave dhe ndjenjave.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Beginning as an untrained artist, Rilind Sadiku strives to understand the way nature and the real world works. He tries to understand the essence of things around him and uses sketches and paintings to express what he sees and how he feels. After starting architecture school, Rilind learned the design process and started to see things in a more abstract way. This allowed him to understand how he could change and improve things around him. Understanding these things were not as simple as they looked in the beginning, but it took him a lot of time to find the balance between abstract and concrete ideas.

Rilind uses many methods and tools to help him grasp these concepts, and found photography to be one of the best ways to capture reality in time. Once the image is printed, he reflects on the images and takes in the information and feelings from those images which helps him to see things in a different way. This is the reason why he loves to shoot black and white images; it leaves out all the unnecessary information and focuses on the essence of things and feelings

 
Scared Girl (2017) Acrylic on paper 70 €

Scared Girl (2017)
Acrylic on paper
70 €

Kiddo (me?) (2017) Marker on paper 50 €

Kiddo (me?) (2017)
Marker on paper
50 €

Shend Stavileci

Duke përdorur vizatimin për të krijuar art, Shend Stavileci vjen nga veriu i Mitrovicës.

Pas mbarimit të shkollës së mesme në Mitrovicë, ai vazhdoi me studimin e arkitekturës në Prishtinë. Ai ka marrë pjesë në shfaqjën televizive "Do You Have an Idea?" dhe puntorin "Facing the River.” Përveç vizatimeve, pasionet e tjera të Shendit përfshijnë lojërat kompjuterike dhe filmat.

Mitrovica është një qytet i mbushur me karakter dhe histori, gjithashtu edhe me kujtime nga fëmijeria. Kjo është tematika dominuese e cila gjendet tek veprat e tij. Arti i Shendi-t është i inspiruar nga jeta dhe eksperienca e tij përsonale, sidomos si një femijë ku ai kujtonë të jetë ballafaquar me shumë ndodhi dhe situata vitë pas viti.

Shend beson që art është arma më e fortë e cila mundë të përdoret për të treguar një histori. të i bashkojë njerzit dhe te krijojë momente te bukura të perbashkta. Punimet  e tij janë kryesisht të bëra me laps, markera, dhe ngjyre në letër.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Using drawing to create art, Shend Stavileci is from the north side of Mitrovica. After finishing high school in Mitrovica, he pursued studying architecture in Prishtina. He has participated in the television show "Do You Have an Idea?" and "Facing the River" workshop. In addition to drawing, Shend's other passions include computer games and movies.

Mitrovica is a city full of character and stories --- filled with my childhood memories. This is the dominating theme found in his art. Shend’s art is inspired by his personal life experiences specifically as a child when he remembers facing many challenges and situations year after year.

Shend believes art is the strongest weapon that can be used to tell a story, to unite people, and to create a common spirit. His works are usually pencil, markers and paint on paper.

 
Me and my culture (2017) Photograph 1,500 €

Me and my culture (2017)
Photograph
1,500 €

Adea Pula

Adea Pula ka lindur në Gjakovë, por jeton dhe punon në Prishtinë. Ajo studioi dizajnin komunikimit në Akademinë Evolution. Puna e saj në dizajn grafik dhe multimedia janë të ndërthurura me artin   konceptual, ku ajo përfshin teknologjinë bashkëkohore dhe mediat sociale. Ajo i afrohet artit të saj në atë mënyrë me shpresën se arti i saj mund të permbushë lehtësim, shfrytëzim dhe qasje në gjërat që na rrethojnë.

Edukimi i saj u ndikua nga profesorë të njohur kosovarë të artit në fusha të ndryshme të artit. Ata përfshijnë Arta Aganin, Drejtorin e Galerisë Kombëtare të Kosovës si dhe kuratorin e Bienaleve të Kosovës në Venedik,  artisit i njohur i artit konceptual dhe profesor i lëndës së historisë së artit Alban Muja, dhe Majlinda Hoxha, fotografe e njohur vendase dhe profesoreshë e lëndës së fotografisë e shumë të tjerë.

Adea fitoi çmimin e dytë për dizajn në garën GIZ, "Kundër Korrupsionit". Puna e saj u përzgjodh në mesin e 20 fotografive që shfaqën në Javën Kundër Korrupsionit dhe ishte në mesin e gjashtë finalistëve në edicionin e dytë të Artistëve të Rinj - AR 2017.

Projektet e saj aktuale janë nga idetë që ajo zhvilloi në AR. Dy nga projektet janë konceptualisht të gatshme dhe presin që të realizohen dhe finalizohen. Materiali dhe teknikat e përdorura për artin e saj janë teknologjia, fotografia  dhe video/instalacioni

Mjetet që ajo përdor nga syri i publikut janë në fillim të pazakonta për t’u parë në galeri, ku më shumë i përshtaten stilit të artit “Readymade”, e frymëzuar më së shumti nga përditshmëria që na rrethon veprat janë të bazuara në kërkime të gjata. Portreti i saj bazohet në gjërat që ajo krijon si person, duke filluar nga fëmijëria, gjërat e përditshme, profesionet, kohën e lirë, hobi dhe ëndrrat. në harmoni me njëri-tjetrin.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adea Pula was born in Gjakova in 1993, but lives and work in Pristina. She studies design communication in the Evolution Academy. Her work in graphic design and multimedia is intertwined with projects, conceptual art, which also incorporates contemporary technology and social media. With her approaching her art in this way she hopes that with her art she can meet ease, exploitation and access to the things that surround us.

Her education is related and influenced by famous professors of this country in various fields of art. Some of them are Arta Agani, director of the Kosovo National Gallery, curator of the Biennial Kosovo in Venice and a professor of typography, Alban Muja who is a well-known conceptual art artist, art history professor and also Majlinda Hoxha, a well-known photographer native and photography professor and many others.

Adea Pula attended and won the second prize for design at the GIZ competition, against corruption. She Participated in the 20 photos selected on the week against corruption and also participated in the midst of the six finalists in the second edition of Young Artists-AR 2017. She is working on her work with which she participated in AR to turn it into reality as well as with two projects that are conceptually ready and are only waiting to be realized/finalized.The medium and techniques most widely used are technological, photo and video / installation. Means that it uses from the public eye are uncharacteristic at first to be seen in the gallery, where more fits the style of "Readymade", inspired by the daily life that surrounds us.

The concepts behind her works lie based on long-time research. Her portrait is based on the things she creates as a person, starting from childhood, everyday things, professions, leisure time, hobbies and dreams. Many elements matched in an auto portrait of ell-intertwined, clean and in harmony with one another.

 
Gjyshi Imgjinar (2017) Pencil on paper SOLD

Gjyshi Imgjinar (2017)
Pencil on paper
SOLD

Emine Jetishi

Nga Shtimja, një pjesë e komunës së Ferizajt, Emine përdor çfarëdolloj materiali për të krijuar vepra arti sic është leter per paketim, pëlhura, pllaka etj. Ajo ndjen se arti është një gjë e bukur që frymëzon këdo me një talent. Ajo përpiqet të jetë një shpresë për të rinjtë që janë të motivuar të ndjekin ëndrrat e tyre për t'u bërë artistë. Ajo mori një kurs 8 mujor të artit me kohën e saj të lirë dhe formoi marrëdhënien e saj me artin. Ajo nuk ka përvojë profesionale përveçse duke treguar punën e saj në ekspozita të ndryshme në shkollën Emin Duraku. Këtu ajo mori pjesë në shfaqjen 123 Fillo ku ajo shfaqi veprat e saj figurative.

Ajo pëlqen të eksperimentojë me teknika të ndryshme dhe një shumëllojshmëri materialesh. Vepra që ajo e konsideron projektin më të rëndësishëm të saj është një skulpturë që është bërë nga blloqe qelqi, sheqer, pasqyra të thyera, shkopinj te akulloreve si dhe materiale të tjera. Ajo ndjehet se talenti i saj më i fortë është kreativiteti i i saj dhe është i reflektuar në artin e saj unik. Idetë e saj ajo i shprehë përmes pikturës si një poet që përdor fjalë për një poezi.

Emini ka disa kujtime të rëndësishme, por cek një kur krijoi një pamje në një moment të vetëm. Pasi luajti në baltë, ajo me vrap hyri mbrenda, duart e mbushura me baltë dhe shpejt i vendosi në një copë letre. Asaj i u duk ajo gjurme  kaq interesante. Frymëzimi vjen në përgjithësi nga vende të bukura, gjelbërimi dhe fshatra me shtëpi të vjetra (antike) etj.  Emine ka në plan të dhurojë të ardhurat nga shitja e artit të saj në këtë ekspozitë për fëmijët në nevojë.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

From Shtime, part of the municipality of Ferizaj, Emine uses any material to create artwork such as paper for packaging, fabrics, tiles, etc. She feels that art is a beautiful thing that inspires anyone with a talent. She tries to be a hope for young people who are motivated to pursue their dreams of becoming artists. She received an 8-month art course with her free time and formed her relationship with art. She has no professional experience except showing her work at various exhibitions at Emin Duraku School. Here she participated in the show "123 Fillo" where she displayed her figurative works.
 
She loves to experiment with different techniques and a variety of materials. The work she considers her most important project is a sculpture that is made of glass blocks, sugar, broken mirrors, ice cream sticks and other materials. She feels her strongest talent is her creativity and is reflected in her unique art. Her ideas she expresses through painting as a poet who uses words for a poem.
 
Emini has some important memories, but sketch one when he created a picture at a single moment. After playing in the mud, she ran inside, her hands filled with mud and quickly put them in a piece of paper. It seemed so traceous. Inspiration generally comes from beautiful places, greenery, and old-fashioned villages (antique).
 
Emine plans to donate the proceeds from selling her art at this exhibition for children in need.

 
Untilted (2017) Acrylic on wood 70 €

Untilted (2017)
Acrylic on wood
70 €

Arbnora Skuroshi

Prindërit e mi shkuan në Gjermani në vitin 1994 me dy motrat e mia të mëdha, ndërsa në vitin e ardhshëm në 1995 kam lindur unë në një qytet të vogël pranë Shtutgartit. Megjithëse nënës time nuk I kujtohet kurkam filluar të vizatoja , ajo thotë se si një fëmijë i vogël vizatoja shumë. Pra, aq shum vizatoja sa që ajo thoshte shpesh herë se unë kam lindur me një laps në dorë.

Kam vazhduar të vizatoj dhe të pikturoj përgjatë jetës time duke marrë pjesë në kurse kur mundesha. Si një studente jam duke studiuar arkitekturën, por ende  mundohem të gjejë kohë për të vizatuar dhe për të pikturuar sepse më jep kënaqësi.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

My parents flew to Germany in 1994 with my two big sisters, and in the following year in 1995 I was born in a small town near Stuttgart. Although my mother does not remember when I started drawing, she says that as a little kid I drew a lot. So I drew so much that she often said that I was born with a pencil in my hand.

I continued to draw and paint my entire life by trying to be a part in courses whenever I could. As a student now I am studying architecture, but I still try to find time to draw and paint because it gives me joy

 
Axl Rose (2017) Colourd pencils on paper 35 €

Axl Rose (2017)
Colourd pencils on paper
35 €

Fatlum Meholli

Lindur në Mitrovicë, Fatlum Meholli jeton dhe punon në qytetin e lindjes së tij. Ishte gjatë viteve të shkollës së mesme që Fatlumi filloi të bëhej më i interesuar në artet pamore dhe ku filloi të krijonte veprat e tij të para artistike. Që atëherë ai vazhdon të përdorë mediumet e pikturës dhe të grafikut, por fokusi i tij kryesor është në vizatim.

Fatlumi ka punuar me disa profesorë të artit për të përfshirë Shefqet Buçinca, Halim Mejzini, Fisnik Rama dhe Gazmend Osmani. Ata e ndihmuan atë të zotëronte dhe të zhvillonte teknikat e vizatimit siç shihet sot. Stili i Fatlumit është i njohur për realizmin e tij të shquar të realitetit. Ai ka qenë pjesëmarrës në pesë Panairet e Shkencës dhe Kulturës.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Fatlum Meholli, born on May the 5th, 1999 in Mitrovica where he lives and works. After primary
education, he continued his studies at Frang Bardhi High School where he began to become more
interested in visual art, respectively, creating the first artistic works. From then on, he uses the
technique of painting, graphics while the main focus is on drawing.

Throughout this time, Fatlum worked with a number of art professors who helped him master and develop the techniques. Among them are Shefqet Buçinca, Halim Mejzini, Fisnik Rama and Gazmend Osmani. His works are
remarkable for the realism they present, and based on the talent and ambitions that were observed in Meholli, he enjoyed the right to be a participant in five Fairs of Science and Culture in which he appropriately represented the Gymnasium with his unique art, and accepted positive critiques by professionals.

 
Dead Memory (2017) Digital Art SOLD 

Dead Memory (2017)
Digital Art
SOLD 

Halil Xhafa 

Halil Xhafa është një artist nga Mitrovica i cili ka përfunduar studimet e tij Bachelor dhe tani po ndjek Masterin në dizajn grafik në Kolegjin AAB. Fushat e artit në të cilin fokusohet kryesisht janë dizajni grafik, fotografia dhe videoja, piktura dhe arti eksperimentale. Pasioni i tij është artit eksperimental që përfaqëson jetën e njerëzve të ndryshëm që merren me ndjenjat e tyre të brendshme, problemet e përditshme, depresionin, gëzimin dhe shumë më tepër. Këto vepra zbulojnë këto tema në mënyrë abstrakte dhe eksperimentale.

Ai është anëtar i Artistëve Eksperimentale në Shtetet e Bashkuara dhe gjithashtu ka një projekt të quajtur "Callexperimental." Punimet e Halil janë treguar në Evropë, Shtetet e Bashkuara si dhe Afrikë kryesisht përmes shitoreve online. Ai është një artist i pavarur dhe gjtihashtu punon ne studion e tij personale e ID Studio.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Halil Xhafa is an artist from Mitrovica who has completed his bachelor studies and is now continuing his Masters Degree in Graphic Design in the AAB College. The fields he is mainly focused are graphic design, experimental art, photography, video and painting. His specialty is in Experimental Arts which mainly represents the lives of people and people who have to deal with their own interior feelings, everyday problems, depression, joy and much more, that is presented in an abstractive and experimental way.

He is a member of Experimental Artists in the United States, also has one artistic project called "Callexperimental." His works have been showing in Europe, the United States as well as Africa mainly online. He is mainly a freelancer and works in his personal studio called ID Studio.

 
Morning Dew (2017) Oil on Canvas 800 €

Morning Dew (2017)
Oil on Canvas
800 €

Vesa Govori- Hapciu

Vesa Govori-Hapciu ka lindur në Prishtinë dhe ka pikturuar që kur ishte fëmijë. Ajo mori diplomën e saj Bachelor dhe Master në pikturë në Universitetin e Prishtinës. Gjatë studimeve, Vesa u ndikua nga mesimet e profesoreshes së saj Zake Prelvukaj. Ai gjithashtu e këshilloi atë gjatë studimeve të saj pasuniversitare. Njëshmëria e veprave të saj karakterizohet më së miri nga goditjet ekspresive të bojës dhe përdorimi intensiv i ngjyrave. Format dhe kompozimet e saj abstrakte realizohen përmes strukturës, harmonisë dhe ngjyrës, të gjitha me ngjyra akrilike.

Duke përdorur ngjyrën dhe formën, ajo i jep jetë një pikture, ndërkohë që krijon një atmosferë magjike ku dhimbja dhe dashuria ndërthuren. Kjo shprehje në pikturën e saj moderne nxitet nga koha në të cilën jeton, si një dëshirë absolute për të krijuar forma të reja, diçka si një piramidë e pafund, e ngurtë dhe e rafinuar. Përmes artit, ajo paraqet ndjenjat e jetës së përditshme, duke u përpjekur të shohë spektatorin kur afrohet, inkurajojnë ata të përjetojnë të njëjtën ndjenjë si ajo e vetes, artistit.

Ajo ka marrë pjesë në një sërë ekspozitash solo dhe grupore kombëtare dhe ndërkombëtare që përfshijnë Zvicrën, Kroacinë, Maqedoninë, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe natyrisht në mbarë Kosovën.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Vesa Govori-Hapciu, born in Prishtina and has painted since childhood. She received her Bachelor and Master degree at the University of Prishtina, in the field of painting. During her studies, Vesa was influenced by her professor Zake Prelvukaj's lessons. She also advised her during her postgraduate studies. Her work is best characterized by expressive paint blows and intense color usage. Its abstract forms and compositions are realized through structure, harmony and color, all in acrylic colors.
 
Using color and shape, she gives life to a painting, while creating a magical atmosphere where the pain and love are intertwined. This expression in its modern painting is inspired by the time in which ishe lives, as an absolute desire to create new forms, something like an infinite, rigid and refined pyramid. Through art, it presents the feelings of everyday life, trying to see the spectator approaching, encouraging them to experience the same feeling as that of the artist.
 
She has participated in a number of solo and national and international group exhibitions that include Switzerland, Croatia, Macedonia, France, Germany, Italy and of course throughout Kosovo.

 
Unhappiness (2017) Oil on canvas 100 €

Unhappiness (2017)
Oil on canvas
100 €

Aneta Hasani

Me prejardhje nga Mitrovica, Aneta Hasani ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në pikturë në Universitetni e Prishtinës. Pikturat e saj përfshijnë një shumëllojshmëri të gjerë të subjekteve, por kryesisht paraqesin trupin e njeriut. Veprat e saj të tanishme eksplorojnë lakuriqësinë e femrës dhe këto piktura përfaqësojnë ndërprerjen e parë të Anetas nga stili i saj realist klasik.
Ajo ka ekspozuar veprat e saj në vende të ndryshme ndërkombëtare duke përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën, Egjiptin dhe Shtetet e Bashkuara.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

From Mitrovica, Aneta Hasani received her Bachelor’s and Master’s in painting from the University of Prishtina. Her paintings have included a wide variety of subject matter, but primarily feature the human body. Her current works explore the female nude and these paintings represent Aneta’s first break from her classical realist style.
She has exhibited her works internationally to include Germany, Austria, Swizterland, Egypt and the United States.